Czynności eksploatacyjne kierowcy wózka jezdniowego

Czynności eksploatacyjne kierowcy wózka jezdniowego

Do czynności mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji wózków jezdniowych zaliczymy szereg opisanych poniżej działań, jakie powinni podejmować kierowcy zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu pracy.

Czynności kierowcy podczas pracy


PAMIĘTAJ!
– przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić, czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym,
– kierowca powinien ściśle przestrzegać instrukcji uruchamiania i obsługi silnika.


Kierowca w czasie pracy (jazdy) wózkiem widłowym powinien:

 1.  monitorować prawidłowość działania zespołów i mechanizmów wózka jezdniowego, tj. kontrolować:

– pracę silnika (spalinowego lub elektrycznego),
– stopień wyładowania akumulatora,
– prawidłowość działania układu kierowniczego i hamulcowego,
– prawidłowość działania układu hydraulicznego (mechanizmu podnoszenia i przechyłu masztu oraz osprzętu dodatkowego),
– prawidłowość działania sprzęgła i skrzyni biegów,
– prawidłowość działania przekładni lub sprzęgła (w zależności od konstrukcji wózka),
– prawidłowość działania oświetlenia i lampek sygnalizacyjnych,

 1. pracę wykonywać w hełmie ochronnym – jeżeli takie wymogi bezpieczeństwa zostały określone przez pracodawcę jako obowiązujące w zakładzie pracy,
 2. usytuować się na miejscu dla kierowcy w taki sposób, aby widział trasę przejazdu, a jeżeli wysokość ładunku ogranicza widoczność, wówczas powinien jechać tyłem lub mieć osobę pilotującą,
 3. przestrzegać obowiązujących przepisów i zasad ruchu drogowego,
 4. zachować bezpieczną odległość od innych pojazdów oraz od przemieszczających się osób,
 5. prowadzić wózek jezdniowy z prędkością dostosowaną do warunków występujących w zakładzie pracy, umożliwiającą bezpieczne zatrzymanie w sytuacji awaryjnej ,
 6. przestrzegać dostosowania przemieszczanego ciężaru do dozwolonego udźwigu nominalnego wózka, prawidłowo umieścić ładunek na widłach,
 7. wewnątrz pomieszczeń poruszać się wyłącznie po wyznaczonych do tego celu drogach transportowych,
 8. podczas jazdy trzymać nogi na podeście oraz nie wystawiać kończyn poza obrys wózka,
 9. składować ładunki zgodnie z zasadami bezpiecznego składowania,
 10.  w czasie podnoszenia i opuszczania ładunków:

– zwrócić uwagę, aby w zasięgu pracy wózka nie znajdowały się osoby postronne,
– wydzielać strefę pracy za pomocą taśm, łańcuszka lub linki,

 

 1.  manewry hamowania, ruszania oraz podnoszenia i opuszczania ładunku wykonywać płynnie oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
 2. w czasie jazdy jeździć z widłami uniesionymi na około 300 mm ponad powierzchnię jezdni oraz masztem pochylonym maksymalnie do tyłu (na wózek),
 3.  przy zjeździe z rampy lub innej pochyłości zjeżdżać tyłem,
 4.  w przypadku wózków z napędem elektrycznym przełączać dźwignię zmiany kierunku (przód – tył) w czasie postoju wózka,
 5.  uwzględnić w czasie pracy na placu warunki atmosferyczne:

– wiatr,
– widoczność,
– wyładowania atmosferyczne,

 1. zachować bezpieczne odległości od sieci elektroenergetycznych:

– 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
– 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,
– 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,
– 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV,
– 30 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

Skomentuj