Czynności eksploatacyjne kierowcy wózka jezdniowego

Czynności eksploatacyjne kierowcy wózka jezdniowego

Do czynności mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji wózków jezdniowych zaliczymy szereg opisanych poniżej działań, jakie powinni podejmować kierowcy zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu pracy.

Czynności po zakończeniu pracy
Kierowca po zakończeniu jazdy (pracy) jest zobowiązany:

 1. pozostawić wózek jezdniowy w miejscu do tego wyznaczonym, określonym przez pracodawcę, znajdującym się w bezpiecznej odległości od torowisk kolejowych, linii elektroenergetycznych oraz innych linii technologicznych,

PAMIĘTAJ!
Zabronione jest parkowanie na drogach ewakuacyjnych, pożarowych oraz w miejscach utrudniających dostęp do urządzeń i instalacji ochrony przeciwpożarowej.

 1. opuścić widły w dolne położenie, maszt odchylić do przodu tak, aby widły wsparły się o podłoże,
 2. dźwignie pozostawić w położeniu neutralnym,
 3. zaciągnąć hamulec pomocniczy,
 4. wyjąć kluczyk ze stacyjki i odłączyć akumulator lub baterię, przekazując je do ładowania, jeżeli zachodzi taka konieczność,
 5. oczyścić wózek jezdniowy,
 6. odnotować w książce eksploatacji UTB jego stan techniczny i przebieg,
 7. przekazać książkę wraz z kluczykiem osobie odpowiedzialnej,
 8. powiadomić przełożonego o zauważonych podczas eksploatacji wózka usterkach i nieprawidłowościach.

Czynności zabronione
Ze względów bezpieczeństwa kierowcy wózka jezdniowego nie wolno:

 1. używać wózka niesprawnego technicznie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym przez producenta,
 2.  jeździć bez zapiętych pasów,
 3. dokonywać jakichkolwiek samodzielnych napraw i obsługi bez odpowiednich kwalifikacji i uprawnień konserwatorskich,
 4. obciążać wózka ponad udźwig nominalny,
 5. jeździć z podniesionymi widłami (powyżej określonych 300 mm),
 6. uruchamiać mechanizmu podnoszenia podczas jazdy wózkiem,
 7. podnosić ładunku w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa (np. jednym kłem wideł),
 8. podnosić ludzi na widłach lub innym osprzęcie,
 9. pokonywać zakrętów z nadmierną prędkością (gwałtownie),
 10. zawracać na wzniesieniach,
 11. gwałtownie hamować, szczególnie podczas jazdy z ładunkiem,
 12. podnosić lub opuszczać ładunku, jeżeli w pobliżu znajdują się osoby postronne,
 13. wjeżdżać na drogi i place o nieodpowiedniej nawierzchni lub szerokości niedostosowanej do szerokości wózka,
 14. wjeżdżać na pomosty, rampy, stropy o niesprawdzonej wytrzymałości,
 15. wjeżdżać do pomieszczeń produkcyjnych, w których mogą znajdować się ludzie, wózkami z napędem spalinowym,
 16. pokonywać wzniesień o nachyleniu większym niż ustalone przez producenta,
 17. wchodzić lub schodzić z wózka w czasie jazdy,
 18. przekazywać wózka osobom postronnym,
 19. prowadzić wózka w stanie po spożyciu alkoholu lub nietrzeźwości bądź pod działaniem innych substancji odurzających,
 20. palić papierosów, spożywać posiłków lub prowadzić rozmów w czasie jazdy wózkiem,
 21. przewozić ładunków, których wymiary nie są dostosowane do wymiarów platformy ładunkowej bądź są rozmieszczone niesymetrycznie względem osi symetrii wózka.

Skomentuj