Czynności eksploatacyjne kierowcy wózka jezdniowego

Do czynności mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji wózków jezdniowych zaliczymy szereg opisanych poniżej działań, jakie powinni podejmować kierowcy zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu pracy.

Czynności przed przystąpieniem do pracy

PAMIĘTAJ!

– praca może być wykonywana wyłącznie wózkiem jezdniowym posiadającym ważną decyzję UDT zezwalającą na jego eksploatację,
– w czasie eksploatacji wózka należy przestrzegać instrukcji obsługi oraz instrukcji stanowiskowej bhp,
– w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wózka należy go bezzwłocznie unieruchomić oraz natychmiast powiadomić przełożonego.

Codzienne czynności kierowcy wózka jezdniowego przed przystąpieniem do pracy są następujące:

 •  sprawdzenie książki eksploatacji (obsługi) UTB pod kątem stwierdzenia ewentualnych wpisów o usterkach,
 • przeprowadzenie wizualnych oględzin wózka,
 • sprawdzenie prawidłowości układów:

– kierowniczego (luz, skręt itp.),
– hamulcowego,
– napędowego,
– osprzętu dodatkowego,

 • sprawdzenie mechanizmów podnoszenia, przechyłu masztu i przesuwu wideł, w tym w szczególności:

– stanu układu hydraulicznego (wycieki na złączach, przewodach lub zbiornikach),
– stanu wideł, łańcucha oraz masztu,

 •  sprawdzenie oświetlenia i sygnalizacji (m.in. kierunkowskazy, światła stop),
 • sprawdzenie stanu opon,
 • sprawdzenie poziomu:

– paliwa (wózki z napędem spalinowym) – ewentualnie należy uzupełnić,
– naładowania akumulatora oraz poziomu elektrolitu (wózki z napędem elektrycznym),
– cieczy chłodzącej (wózki z napędem spalinowym) – ewentualnie należy uzupełnić,
– oleju hydraulicznego – ewentualnie należy uzupełnić,
– oleju w silniku (wózki z napędem spalinowym) – ewentualnie należy uzupełnić,

 • po uruchomieniu silnika sprawdzenie:

– funkcjonowania układu smarowania i chłodzenia,
– ładowania akumulatora,
– sterowania układu hydraulicznego oraz czy pracuje prawidłowo,

 •  odnotowanie sprawności wózka w książce eksploatacji UTB – od tego momentu kierowca przejmuje odpowiedzialność za wózek jezdniowy.

Czynności kierowcy podczas pracy

PAMIĘTAJ!
– przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić, czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym,
– kierowca powinien ściśle przestrzegać instrukcji uruchamiania i obsługi silnika.

Kierowca w czasie pracy (jazdy) wózkiem widłowym powinien:

 1.  monitorować prawidłowość działania zespołów i mechanizmów wózka jezdniowego, tj. kontrolować:

– pracę silnika (spalinowego lub elektrycznego),
– stopień wyładowania akumulatora,
– prawidłowość działania układu kierowniczego i hamulcowego,
– prawidłowość działania układu hydraulicznego (mechanizmu podnoszenia i przechyłu masztu oraz osprzętu dodatkowego),
– prawidłowość działania sprzęgła i skrzyni biegów,
– prawidłowość działania przekładni lub sprzęgła (w zależności od konstrukcji wózka),
– prawidłowość działania oświetlenia i lampek sygnalizacyjnych,

 1. pracę wykonywać w hełmie ochronnym – jeżeli takie wymogi bezpieczeństwa zostały określone przez pracodawcę jako obowiązujące w zakładzie pracy,
 2. usytuować się na miejscu dla kierowcy w taki sposób, aby widział trasę przejazdu, a jeżeli wysokość ładunku ogranicza widoczność, wówczas powinien jechać tyłem lub mieć osobę pilotującą,
 3. przestrzegać obowiązujących przepisów i zasad ruchu drogowego,
 4. zachować bezpieczną odległość od innych pojazdów oraz od przemieszczających się osób,
 5. prowadzić wózek jezdniowy z prędkością dostosowaną do warunków występujących w zakładzie pracy, umożliwiającą bezpieczne zatrzymanie w sytuacji awaryjnej ,
 6. przestrzegać dostosowania przemieszczanego ciężaru do dozwolonego udźwigu nominalnego wózka, prawidłowo umieścić ładunek na widłach,
 7. wewnątrz pomieszczeń poruszać się wyłącznie po wyznaczonych do tego celu drogach transportowych,
 8. podczas jazdy trzymać nogi na podeście oraz nie wystawiać kończyn poza obrys wózka,
 9. składować ładunki zgodnie z zasadami bezpiecznego składowania,
 10.  w czasie podnoszenia i opuszczania ładunków:

– zwrócić uwagę, aby w zasięgu pracy wózka nie znajdowały się osoby postronne,
– wydzielać strefę pracy za pomocą taśm, łańcuszka lub linki,

 1.  manewry hamowania, ruszania oraz podnoszenia i opuszczania ładunku wykonywać płynnie oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
 2. w czasie jazdy jeździć z widłami uniesionymi na około 300 mm ponad powierzchnię jezdni oraz masztem pochylonym maksymalnie do tyłu (na wózek),
 3.  przy zjeździe z rampy lub innej pochyłości zjeżdżać tyłem,
 4.  w przypadku wózków z napędem elektrycznym przełączać dźwignię zmiany kierunku (przód – tył) w czasie postoju wózka,
 5.  uwzględnić w czasie pracy na placu warunki atmosferyczne:

– wiatr,
– widoczność,
– wyładowania atmosferyczne,

 1. zachować bezpieczne odległości od sieci elektroenergetycznych:

– 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
– 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,
– 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,
– 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV,
– 30 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

Czynności po zakończeniu pracy
Kierowca po zakończeniu jazdy (pracy) jest zobowiązany:

 1. pozostawić wózek jezdniowy w miejscu do tego wyznaczonym, określonym przez pracodawcę, znajdującym się w bezpiecznej odległości od torowisk kolejowych, linii elektroenergetycznych oraz innych linii technologicznych,

PAMIĘTAJ!
Zabronione jest parkowanie na drogach ewakuacyjnych, pożarowych oraz w miejscach utrudniających dostęp do urządzeń i instalacji ochrony przeciwpożarowej.

 1. opuścić widły w dolne położenie, maszt odchylić do przodu tak, aby widły wsparły się o podłoże,
 2. dźwignie pozostawić w położeniu neutralnym,
 3. zaciągnąć hamulec pomocniczy,
 4. wyjąć kluczyk ze stacyjki i odłączyć akumulator lub baterię, przekazując je do ładowania, jeżeli zachodzi taka konieczność,
 5. oczyścić wózek jezdniowy,
 6. odnotować w książce eksploatacji UTB jego stan techniczny i przebieg,
 7. przekazać książkę wraz z kluczykiem osobie odpowiedzialnej,
 8. powiadomić przełożonego o zauważonych podczas eksploatacji wózka usterkach i nieprawidłowościach.

Czynności zabronione
Ze względów bezpieczeństwa kierowcy wózka jezdniowego nie wolno:

 1. używać wózka niesprawnego technicznie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym przez producenta,
 2.  jeździć bez zapiętych pasów,
 3. dokonywać jakichkolwiek samodzielnych napraw i obsługi bez odpowiednich kwalifikacji i uprawnień konserwatorskich,
 4. obciążać wózka ponad udźwig nominalny,
 5. jeździć z podniesionymi widłami (powyżej określonych 300 mm),
 6. uruchamiać mechanizmu podnoszenia podczas jazdy wózkiem,
 7. podnosić ładunku w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa (np. jednym kłem wideł),
 8. podnosić ludzi na widłach lub innym osprzęcie,
 9. pokonywać zakrętów z nadmierną prędkością (gwałtownie),
 10. zawracać na wzniesieniach,
 11. gwałtownie hamować, szczególnie podczas jazdy z ładunkiem,
 12. podnosić lub opuszczać ładunku, jeżeli w pobliżu znajdują się osoby postronne,
 13. wjeżdżać na drogi i place o nieodpowiedniej nawierzchni lub szerokości niedostosowanej do szerokości wózka,
 14. wjeżdżać na pomosty, rampy, stropy o niesprawdzonej wytrzymałości,
 15. wjeżdżać do pomieszczeń produkcyjnych, w których mogą znajdować się ludzie, wózkami z napędem spalinowym,
 16. pokonywać wzniesień o nachyleniu większym niż ustalone przez producenta,
 17. wchodzić lub schodzić z wózka w czasie jazdy,
 18. przekazywać wózka osobom postronnym,
 19. prowadzić wózka w stanie po spożyciu alkoholu lub nietrzeźwości bądź pod działaniem innych substancji odurzających,
 20. palić papierosów, spożywać posiłków lub prowadzić rozmów w czasie jazdy wózkiem,
 21. przewozić ładunków, których wymiary nie są dostosowane do wymiarów platformy ładunkowej bądź są rozmieszczone niesymetrycznie względem osi symetrii wózka.

Skomentuj