D jak doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów

Substancje chemiczne i mieszaniny, jak również przedmioty je zawierające są nieodzownym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw w różnych branżach.

Szerokie spektrum chemikaliów spełnia kryteria klasyfikacyjne w zakresie problematyki przewozu towarów niebezpiecznych. Przewóz towarów niebezpiecznych to nie tylko przemieszczenie materiałów lub przedmiotów spełniających określone kryteria, ale również postoje wymagane podczas tego przewozu i czynności z nim związane – napełnianie, pakowanie, załadunek i rozładunek. Specjalistą, dbającym o bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych i czynności mu towarzyszące poprzez zastosowanie niezbędnych środków i działań, jest doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Współpraca z doradcą ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Przedsiębiorstwa będące uczestnikami przewozu, których działalność dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych i czynności z nim związanych – załadunek, rozładunek, napełnianie i pakowanie, powinny wyznaczyć co najmniej jednego doradcę ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, który będzie odpowiedzialny za wspieranie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń dla osób, mienia i środowiska, które związane są z taką działalnością. Doradca ds. bezpieczeństwa powinien zostać wyznaczony właściwie ze względu na zakres realizowanego przewozu lub czynności mu towarzyszących, które zostały określone w:

  • Umowie ADR (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych),
  • Regulaminie RID (Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych),
  • Umowie ADN (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych).

   Przedsiębiorstwa, które wykonują przewóz towarów niebezpiecznych i czynności z nim związane każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w Umowie ADR, Regulaminie RID, Umowie ADN, zwolnione są z obowiązku wyznaczenia doradcy
ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Z ustępstwa tego mogą skorzystać uczestnicy przewozu korzystający z wyłączeń całkowitych spod przepisów z zakresu problematyki przewozu towarów niebezpiecznych oraz wyłączeń częściowych, tj.:

  • Wyłączenie dotyczące przewożonych ilości (1.1.3.6),
  • Wyłączenie dotyczące towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych (3.4,, LQ”),
  • Wyłączenie dotyczące towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach wyłączonych (3.5,, EQ”).

 

Skomentuj