Dni ustawowo wolne od pracy w 2022 r.

W nadchodzącym roku będziemy mieć 114 dni wolnych od pracy, w tym (zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy) 13 ogólnopaństwowych świąt wolnych od pracy. Pracodawca w 2022 r. będzie musiał oddać pracownikom 1 dzień wolnego za święto, które wypada w sobotę. 4 dni świąteczne wypadają w niedziele.

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, dniami wolnymi od pracy w 2022 r. będą wszystkie niedziele oraz dni wymienione poniżej:

  • 1 stycznia – Nowy Rok (sobota),
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli (czwartek),
  • 17 kwietnia – Wielkanoc (niedziela),
  • 18 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),
  • 1 maja – Święto Państwowe (niedziela),
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (wtorek),
  • 5 czerwca – pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),
  • 16 czerwca – dzień Bożego Ciała (czwartek),
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (poniedziałek),
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych (wtorek),
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (piątek),
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (niedziela),
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek).

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na terytorium RP, dniem wolnym od pracy jest także dzień określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.

Najwięcej dni pracujących w 2022 r. czeka nas w marcu – 23 dni, a najmniej w styczniu – 19 dni.

Jeden dzień świąteczny wypada w sobotę, cztery w niedzielę.

Dni wolne od pracy przypadające w soboty w 2022 r.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r. za święto przypadające w sobotę pracodawca ma obowiązek udzielenia dodatkowego dnia wolnego. W 2022 r. 1 stycznia przypada w sobotę.

Dni wolne od pracy przypadające w niedziele w 2022 r.

Natomiast za Święto, które wypada w niedzielę pracodawca nie ma obowiązku udzielenia dnia wolnego bez względu na to, czy jest to dla pracownika dzień wolny od pracy, czy dzień pracujący.  W 2022 r.  święta, które wypadają w niedzielę przypadają na dni 17 kwietnia, 1 maja, 5 czerwca oraz 25 grudnia.

Kiedy jest dozwolona praca w niedziele i święta?

Według art. 15110 ustawy kodeks pracy praca w niedziele i święta jest dozwolona:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 • w ruchu ciągłym;
 • przy pracy zmianowej;
 • przy niezbędnych remontach;
 • w transporcie i w komunikacji;
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
 • w rolnictwie i hodowli;
 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności,
 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;
 • przy wykonywaniu prac:
 1.  polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 1, są u niego dniami pracy
 2.  zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których mowa powyżej oraz w przepisach ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

 • w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli;
 • w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym powyżej dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę lub w święto pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie – dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w niedzielę lub w święto.

Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę.

Źródło:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.− Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),
 2. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920),
 3. Wyrok z dnia 2 października 2012 r. Sygn. akt K 27/11

Skomentuj