Dodatek solidarnościowy – dla kogo?

Prezydencki projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 trafił do Senatu. Jest to formą wsparcia finansowego dla osób, które straciły pracę.

Przez kryzys gospodarczy wywołany COVID-19 wiele osób traci źródło utrzymania. Wprowadzenie nowego świadczenia, jakim jest dodatek solidarnościowy, ma na celu zapewnienie im finansowego wsparcia.

Dodatek solidarnościowy to nowe świadczenie w wysokości 1400 złotych miesięcznie, które ma być wypłacane za okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. dla osób, które straciły pracę po dniu 15 marca 2020 r.

Projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przedstawił Prezydent RP. Ustawa została już przyjęta przez Sejm i w chwili obecnej znajduje się w Senacie.

Komu przysługuje dodatek solidarnościowy?

Zgodnie z projektem ustawy dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz:

  1. z którą po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub
  2. której umowa po 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Zatem dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał każdej osobie, która pracowała przynajmniej 2 miesiące bez względu na rodzaj etatu i wymiar czasu pracy. Dodatek otrzyma zarówno osoba, która przykładowo zarabiała najniższą krajową, jak i ta, która otrzymywała wypłatę w wysokości np. 500 zł za część etatu.

Dodatek wypłacany będzie zarówno obywatelom RP, jak i z pozostałych państw członkowskich UE, EFTA i EOG, ale również cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce i uprawnionymi do wykonywania pracy na jej terytorium.

Skorzystać z niego nie będą mogły jednak osoby podlegające ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w tym: mające prawo do emerytury lub renty, rolnicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wyłączenia te nie dotyczą jednak bezrobotnych.

Co ważne, prawo do dodatku solidarnościowego przysługiwać ma tylko z jednego tytułu, a więc niezależnie od tego, ile umów o pracę danego pracownika uległo rozwiązaniu począwszy od 16 marca 2020 r.

Złożenie i wypłata zasiłku solidarnościowego

Dodatek solidarnościowy przysługuje za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy, przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa dodatku solidarnościowego.

Okres pobierania dodatku wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych, jednak z wyłączeniem:

  • okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego;
  • stażu pracy wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Pobierający dodatek będą objęci ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym, a także zdrowotnym.

Ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego następuje na wniosek osoby uprawnionej, złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski będą składane za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.

Wypłata dodatku solidarnościowego następuje w terminach miesięcznych, w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej. Kwota wsparcia nie podlega egzekucji ani potrąceniu.

Dodatek solidarnościowy a inne świadczenia

W przypadku nabycia prawa do dodatku solidarnościowego, prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ulega zawieszeniu z mocy prawa na okres od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnościowego do dnia jego utraty. Oznacza to, że za ten okres zasiłek dla bezrobotnych oraz stypendium nie będą wypłacane. Okresu pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie się więc wliczać do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz korzystania ze stypendium.

Nabycie prawa do dodatku solidarnościowego nie stanowi jednak przeszkody do nabycia lub posiadania statusu bezrobotnego.

Jeśli bezrobotny w trakcie miesiąca uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego, pobiera już zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, w pierwszym miesiącu dodatek zostanie mu wypłacony w kwocie pomniejszonej o wypłaconą kwotę zasiłku lub stypendium.

Dodatek solidarnościowy jako dochód

Na uwagę zasługuje fakt, że uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i będzie uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

Dodatek solidarnościowy to także dochód w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Utrata dodatku solidarnościowego będzie brana pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r. Zaś uzyskanie tego dodatku uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.

Kwota dodatku solidarnościowego będzie jednak zwolniona z podatku dochodowego.

Ścieżkę legislacyjną oraz całość opisywanego projektu ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 mogą Państwo znaleźć tutaj

Skomentuj