Dokumentacja BHP i Prawa Pracy

Każdy dokument można wydrukować w celu ręcznego wypełnienia, lub wypełnić i zapisać po wypełnieniu na swoim nośniku używając np. programu Adobe Acrobat Reader DC.

Aneks do umowy o pracę

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej

Informacja dla pracownika o wygaśnięciu umowy

Informacja dla rodziny dot. wygaśnięcia umowy

Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy

Kara: upomnienia, nagany, pieniężna

Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Karta stwierdzenia choroby zawodowej

Karta szkolenia wstępnego bhp

Karta urlopowa

Karta urlopowa dot. wypowiedzenia pracownika

Karta wypadku

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Odmowa przywrócenia do pracy po orzeczeniu sądu do pracy

Odpowiedź na nakaz PIP

Odwołanie pracownika ze stanowiska

Odwołanie z urlopu bezpłatnego

Oferta pracownika rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej

Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka

Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami pracy i odbyciu szkolenia BHP

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy

Oświadczenie o zapoznaniu się z tajemnicą przedsiębiorstwa

Plan urlopów

Podział urlopu

Polecenie powypadkowe

Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę

Protokół odmowy przeprowadzenia badania trzeźwości pracownika

Protokół powypadkowy – szkoły i placówki

Protokół przeprowadzenia badania trzeźwości pracownika

Protokół z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Protokół z wyjaśnień poszkodowanego

Protokół z zebrania informacji od świadków wypadku

Przeniesienie pracownika do innej pracy z powodu uzasadniających potrzeb pracodawcy

Przesunięcie urlopu wypoczynkowego

Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy

Rejestr wypadków przy pracy

Rejestr wypadków – szkoły i placówki

Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby

Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Skierowanie na badania profilaktyczne wstępne, okresowe, kontrolne

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej – kierujący lekarz, lekarz dentysta

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej – kierujący państwowy inspektor sanitarny

Statystyczna karta wypadkuinformacja do SKW

Świadectwo pracy

Umowa agencyjna

Umowa o dzieło

Umowa o pracę – do wyboru

Umowa o pracę – do wyboru 2

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Umowa o współpracy z samozatrudnionym

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Umowa przedwstępna

Umowa zlecenie

Wniosek o uchylenie decyzji PIP

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowo-okolicznościowego

Wniosek o udzielenie zwolnienia na opiekę nad dzieckiem

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego

Wniosek o wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów

Wniosek o zwrot kosztów badania zawartości alkoholu

Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego

Wykaz zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

Wzór książki ewidencji osób wchodzących do obiektu magazynowego

Zakres obowiązków

Zarządzenie pracodawcy w celu zapewnienia okularów

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

Zawiadomienie o udzieleniu czasu wolnego za godziny nadliczbowe

Zawiadomienie o wypadku poszkodowanego

Zawiadomienie o wypadku przy pracy

Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej

Zawiadomienie o zastosowaniu porządkowej kary pieniężnej

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Zgłoszenie wypadku

Zgłoszenie zatrudnienia do PUP

Zgoda pracownika na przelew na konto

Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych – 2

Zmiana terminu wykonania decyzji PIP

Skomentuj