Dokumentacja instalacji i urządzeń elektrycznych

Dokumentacja instalacji i urządzeń elektrycznych

Zgodnie z rozporządzeniami do ustaw Prawo energetyczne i Prawo budowlane istnieje obowiązek zapewnienia dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej dla instalacji i urządzeń elektrycznych zainstalowanych w obiekcie.

Obowiązek zapewnienia dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej wynika z rozporządzeń wykonawczych do ustaw Prawo energetyczne i Prawo budowlane.

Każde urządzenie elektryczne jest wykonywane według odpowiednio przygotowanego projektu technicznego, który zawiera zbiór rysunków, obliczeń i inne niezbędne dokumenty. Wyprodukowane urządzenia elektryczne podlegają badaniom końcowym na zgodność z Warunkami Technicznymi Odbioru (WTO) opracowanymi na podstawie odpowiednich norm. Użytkownik łącznie z urządzeniem otrzymuje Dokumentację Techniczno-Ruchową(DTR), w której określone są ogólne zasady instalowania i eksploatacji urządzenia.

Powyższy obowiązek spoczywa na użytkowniku eksploatującym instalacje i urządzenia elektryczne.  

Dokumentacja techniczna instalacji i urządzeń elektrycznych obejmuje:

  • projekt techniczny z naniesionymi zmianami podwykonawczymi,
  • dokumentację fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzenia, obejmującą w szczególności:

- dokumentację techniczno-ruchową,

- atesty, świadectwa, karty gwarancyjne, certyfikaty i instrukcje obsługi,

- protokoły kwalifikacyjne do właściwej kategorii zagrożenia pożarowego i wybuchowego – w zależności od potrzeb.

Dokumentacja eksploatacyjna obejmuje:

  • instrukcję eksploatacji,
  • dokumenty przyjęcia urządzenia do eksploatacji, w tym protokołu z przeprowadzonych prób, rozruchu i ruchu próbnego,
  • książki i raporty pracy urządzeń z zapisami występujących zakłóceń i uszkodzeń w zakresie ustalonym w instrukcji,
  • dokumenty dotyczące przewidzianych w instrukcji okresowych kontroli oględzin, przeglądów i zabiegów konserwacyjno-remontowych,
  • protokoły zawierające wyniki badań i pomiarów eksploatacyjnych,
  • protokoły kontroli okresowej,
  • książki obiektu budowlanego.

Dokumentacja eksploatacyjna instalacji i urządzeń elektrycznych powinna być na bieżąco aktualizowana, a także przechowywana i nadzorowana przez wyznaczonego pracownika.

Skomentuj