Dokumentowanie oceny ryzyka

Dokumentowanie oceny ryzyka

Do obowiązków pracodawcy należy prowadzenie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

Po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy należy zapisywać wyniki tej oceny. Sposób dokumentowania ryzyka zawodowego powinien być opracowany przez pracodawcę. Szczegółowość dokumentowania oraz zawarte w dokumentacji informacje powinny odpowiadać potrzebom wynikającym z prowadzonej działalności, występujących zagrożeń, struktury organizacyjnej i zatrudnienia.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego powinna być tak opracowana, by była punktem odniesienia do kolejnych wymaganych ocen ryzyka i zawierać tylko niezbędne informacje. Należy unikać zapisów dotyczących tych samych wielkości w kilku dokumentach, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo pominięcia któregoś z nich, gdy zachodzi konieczność dokonania poprawek lub wniesienia zmian. Jeżeli do oceny ryzyka wykorzystywano informacje, które są zapisywane w innych dokumentach, np. wartości stężeń czynników środowiska pracy, to w opracowywanej dokumentacji powinno się używać odnośników do tych dokumentów.

Dokumentacja oceny ryzyka powinna zawierać grupy informacji, jakie wynikają z procedury zarządzania ryzkiem zawodowym:

 • charakterystykę stanowiska pracy,
 • informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń,
 • szacowanie parametrów ryzyka i jego wartościowanie,
 • informacje dotyczące kryteriów akceptacji oraz poziomu ryzyka akceptowanego,
 • środki ochrony konieczne do zlikwidowania zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka,
 • wynik końcowy oceny ryzyka oraz zalecenia dotyczące monitorowania ryzyka i jego okresowej oceny,
 • przepisy, normy lub wytyczne stosowane przy ocenie ryzyka.  

Poszczególne elementy dokumentacji

Charakterystyka stanowiska pracy

W charakterystyce stanowiska pracy powinny być umieszczone informacje mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy. Informacje te powinny zawierać:

 • rodzaj stanowiska pracy, wykonywane na nim operacje technologiczne i procesy pracy ewentualnie czynności, jeżeli jest to istotne dla bezpieczeństwa, wraz z czasem ich wykonania,
 • wyposażenie stanowiska w narzędzia, materiały, maszyny, urządzenia oraz środki ochrony,
 • podstawowe wskaźniki bezpieczeństwa, takie jak np. masa przenoszonych materiałów, temperatura, ciśnienie itp.,
 • lokalizację stanowiska pracy oraz ewentualne powiązania z innymi stanowiskami,
 • informacje o fazie obiektu, dla którego prowadzona była ocena ryzyka,
 • granice stanowiska pracy,  
 • osoby pracujące na stanowisku, wymagany oraz posiadany przez te osoby poziom wykształcenia, wiedzy, zdolności i uprawnienia,
 • inne osoby, które mogą przebywać stale lub okresowo na stanowisku,
 • zarejestrowane informacje o niebezpiecznych zdarzeniach i niedogodnościach, jakie miały miejsce w przeszłości.

Skomentuj