Dzieci dorabiały nocą

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Inspektorzy OIP w Kielcach w czasie kontroli ujawnili grupę kilkunastu młodych ludzi wykonujących pracę w porze nocnej, bez badań lekarskich i szkoleń.

Wśród nich były także osoby poniżej 16 roku życia, które ze względu na wiek nie mogły świadczyć zleconych im prac.

Kontrola wykazała, że w jednym ze sklepów firmowych z branży odzieżowej w S. po godzinie 22:00 świadczyło pracę m.in. 11 osób, które nie ukończyły 18 lat (w tym 3 – poniżej 16 roku życia). Praca wykonywana była na podstawie pisemnej umowy zlecenia. Do umowy tej dołączony został „formularz” zawierający m.in. oświadczenie o pozostawaniu uczniem bądź studentem do ukończenia 26 roku życia oraz wskazanie nazwy szkoły oraz rok nauki (1 lub 2 klasa). Prace wiązały się z rozładunkiem towaru (odzieży używanej) dostarczanej do wskazanego punktu sprzedaży – 1 raz w tygodniu (sporadycznie co 2 – tygodnie), zawsze w środy – w momencie dostaw wyrobów, od godz. 18:00 do 2:00 – 3:00 względnie 4:00. Jak ustalono w trakcie kontroli – zadaniem tych osób było głównie wieszanie i rozkładanie odzieży na wieszakach i „stołach” przeznaczonych do eksponowania tej odzieży na terenie sklepu.

Pracodawca nie skierował młodych osób na badania profilaktyczne potwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Z wyjaśnień udzielonych w toku kontroli przez dyrektora sklepu wynika, że przed rozpoczęciem realizacji zleconych czynności, poszczególnym osobom udzielony był instruktaż odnośnie zasad bezpiecznego wykonywania tej pracy – jednak bez pisemnego potwierdzenia powyższego faktu. Ustalono również, że pracodawca nie określił w jakim zakresie obowiązki, o których mowa w art. 211 Kodeksu pracy ciążą na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

Ponadto kontrolowany przedsiębiorca nie występował z wnioskiem o wydanie zezwolenia właściwego inspektora pracy na wykonywanie innych zajęć zarobkowych przez dzieci przed ukończeniem przez nie 16 roku życia. Praca zarobkowa dzieci przed 16 rokiem życia świadczona była na rzecz podmiotu nieprowadzącego działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej lub reklamowej.

W trakcie kontroli ustalono, że regulamin pracy obowiązujący w firmie nie dotyczy wprost osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, jednakże mają do nich zastosowanie postanowienia tego wewnątrzzakładowego aktu normatywnego określające sposób postępowania w czasie pobytu w zakładzie pracy, określające obowiązek dbałości o mienie zakładu, tajemnicy służbowej itp. W dokumencie tym ustalono wykazy prac wzbronionych kobietom i pracownikom młodocianym, rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego, jak również wykaz lekkich prac dozwolonych młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe – lecz bez uwzględnienia zakazów i nakazów prawnych dla dzieci w wieku poniżej 16 lat. Jednak pracodawca nie uzyskał zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy odnośnie określenia przedstawionego wyżej wykazu lekkich prac. Wykaz ten nie został również zatwierdzony przez właściwego inspektora pracy.

W związku z dokonanymi ustaleniami inspektor pracy jeszcze w trakcie kontroli zakazał niezgodnego z prawem dopuszczania do wykonywania pracy przez dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia. Dodatkowo w wystąpieniu pokontrolnym zalecił eliminację 6 nieprawidłowości. Osoba kierująca w imieniu pracodawcy pracą podporządkowanych jej osób została ukarana mandatem w wysokości.

Źródło: www.pip.gov.pl

Skomentuj