E-learning jako alternatywa dla szkoleń tradycyjnych

Za sprawą rozwoju technologii coraz częściej do celów szkoleniowych wykorzystywane jest samokształcenie kierowane, czyli e-learning.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 ze zm.) wyróżnia 4 formy szkoleń:

1. Instruktaż – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiający uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp;
2. Kurs – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składający się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiający uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp;
3. Seminarium – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiające uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp;
4. Samokształcenie kierowane – forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Istnieją dwa typy szkoleń – szkolenie wstępne i okresowe. Odbycie szkolenia wstępnego jest warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy. Zgodnie z ww. rozporządzeniem szkolenie wstępne może być zorganizowane wyłącznie w formie instruktażu. Tym samym nie ma możliwości zorganizowania szkolenia wstępnego z żadnej wyżej wymienionych form, w tym m.in. w formie e-learningu.

Samokształcenie kierowane znajduje natomiast szerokie zastosowanie w ramach szkoleń okresowych. W formie elektronicznej mogą odbywać się wyłącznie szkolenia okresowe ale tylko w odniesieniu do konkretnych grup pracowniczych:

1. Osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów, brygadzistów;
2. Pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;
3. Pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych osób wykonujących zadania tej służby;
4. Pracowników administracyjno-biurowych,
5. Innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na warunki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo dla których charakter pracy wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Formy szkolenia w postaci e-learningu nie stosuje się wobec pracowników zatrudnionych na stanowiskach robtniczych.

Celem szkolenia e-learningowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bhp i zaznajomienie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. W przypadku szkoleń okresowych odbywanych w formie elektronicznej, uczestnicy powinni otrzymać od organizatora materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia, np.: przepisy prawne, zestaw pytań kontrolnych oraz ćwiczenia z instrukcjami. Najważniejszym jednak warunkiem, dla którego samokształcenie kierowane może być przeprowadzone jest istnienie realnej możliwości konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Założeniem e-learningu jest uzupełnienie procesu kształcenia poprzez wykorzystanie Internetu w celu szybszego i na bieżąco aktualizowanego przekazywania informacji, dostosowania tempa do potrzeb i możliwości pracownika, indywidualnego dotarcia do każdego z uczestników szkolenia, a co najważniejsze powinno to być narzędzie uzupełniające proces kształcenia.

Zalety e-learningu Wady e-learningu
 • Elastyczność czasu – szkolenia online można przeprowadzić w dowolnym dla pracodawcy momencie;
 • Szkolący musi posiadać odpowiednią infrastrukturę informatyczną dla prowadzenia tego typu szkoleń;
 • Szkolenia online nie dezorganizują harmonogramu pracy w firmie;
 • Ograniczony kontakt z instruktorem/ trenerem;
 • Mniejsze koszty w porównaniu ze szkoleniem tradycyjnym;
 • Problemy techniczne – jeżeli pracownik będzie miał problemy z Internetem, bądź komputerem, może nie ukończyć szkolenia w wymaganym terminie;
 • Nowoczesna forma nauki – wykorzystuje wszelkie dostępne media elektroniczne w tym Internet;
 • Pliki audio/video i techniki audiowizualne pozwalają na zatrzymanie, bądź powtórzenie materiału, dzięki czemu nauka odbywa się w tempie dostoswanym do własnych możliwości szkolonych osób;
 • Dostęp do szkolenia 24h – kursy dostępne są dla każdego pracownika przez całą dobę, jeżeli ma tylko dostęp do komputera i Internetu;
 • Możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie;
 • Łatwość administrowania szkoleniami oraz możliwość monitorowania szkolenia i postępów uczestników dla szkolącego;

Forma e-learningowa ma wiele zalet, jest skuteczne przede wszystkim dla pracowników zatrudnionych prze pracy biurowej lub komputerowej.

Dla stanowisk inżynieryjno-technicznych czy kierowniczych może się okazać, że forma samokształcenia to za mało. Warto w takich przypadkach sprawdzić, czy firma oferująca szkolenie przez e-learning zapewnia również kontakt z inspektorem BHP w razie pytań czy wątpliwości uczestnika szkolenia.

Na podstawie rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 ze zm.) – Szkolenia okresowe kończą się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, (czytamy dalej) Egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Zgodnie z przywołanymi przepisami nie jest możliwe stosowanie poczty elektronicznej ani Internetu do sprawdzania wiedzy uczestników szkolenia okresowego bhp, ponieważ takie rozwiązanie nie spełnia wymogów prawnych. Przepisy stanowią, że szkolenia okresowe powinno kończyć się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a egzamin ten powinien być przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Z tego też względu egzamin kończący szkolenie e-learningowe wywołuje sporo dyskusji oraz budzi szereg zastrzeżeń.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej tym bardziej zachęcamy do skorzystania z oferty
szkoleń e-learningowych. Zadbajmy o zdrowie nasze oraz naszych pracowników. 

Skomentuj