Eksploatacja sieci gazowych - wymagania kwalifikacyjne

Eksploatacja sieci gazowych - wymagania kwalifikacyjne

Przedstawiciel kierownictwa oraz pracownik dozoru upoważniony do zatwierdzenia poleceń i harmonogramów prac gazoniebezpiecznych muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją sieci gazowej.

Pracami gazoniebezpiecznymi są wszystkie pracy prowadzone na czynnych urządzeniach, sieciach i instalacjach gazowych, przy których wydzielają się lub mogą się wydzielać ilości zdolne powodować zatrucie (uduszenie) wybuch lub pożar.

W każdym zakładzie gazowniczym powinien znajdować się aktualny wykaz osób upoważnionych przez dyrektora zakładu do wydawania poleceń na wykonanie prac gazoniebezpiecznych oraz zatwierdzania harmonogramów prac gazoniebezpiecznych.

Wszystkie prace gazoniebezpieczne muszą być prowadzone i nadzorowane wyłącznie przez pracowników:

  • kierujących eksploatacją sieci gazowej,
  • na stanowiskach co najmniej mistrza służb sieciowych, posiadających minimum 3-letnią praktykę w eksploatacji sieci gazowej i mających dodatkowe kwalifikacje w zakresie dozoru urządzeń energetycznych.

W przypadku prac związanych z wykonywaniem przyłączy o średnicy nominalnej nieprzekraczającej 50 mm do czynnych gazociągów o ciśnieniu nominalnym nie większym niż 0,5 MPa dopuszczalne jest prowadzenie prac gazoniebezpiecznych przez osoby posiadające uprawnienia typu (E) w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych.

Za wyznaczenie osoby prowadzącej prace gazoniebezpieczne (w zależności od charakteru i stopnia trudności) odpowiedzialny jest poleceniodawca.

Kierowanie pracami gazoniebezpiecznymi o znacznym stopniu trudności i zagrożenia powinno być prowadzone bezpośrednio przez osobę zatrudnioną na stanowisku kierownika, posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach gazoniebezpiecznych powinni posiadać:

  1. kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. poz. 828, z późn. zm.),
  2. kwalifikacje zawodowe wynikające z taryfikatora (w przypadku spawaczy konieczne są dodatkowe uprawnienia).

A więc:

  • osoba nadzorująca prace powinna posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac w zakresie dozoru,
  • pracownicy bezpośrednio wykonujący prace powinni posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac w zakresie eksploatacji.

Skomentuj