Eksploatacja sieci gazowych - wymagania kwalifikacyjne

Eksploatacja sieci gazowych - wymagania kwalifikacyjne

Przedstawiciel kierownictwa oraz pracownik dozoru upoważniony do zatwierdzenia poleceń i harmonogramów prac gazoniebezpiecznych muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją sieci gazowej.

Do jakich rodzajów urządzeń, instalacji i sieci gazowych wymagane jest posiadanie kwalifikacji?

Posiadanie kwalifikacji wymagane jest przy urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, takich jak:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1 – 9.

Pracownicy, którzy nie uzyskali lub nie posiadają aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji gazowych na stanowisku eksploatacji, mogą wykonywać prace wyłącznie poza obszarem gdzie występuje lub może wystąpić atmosfera wybuchowa. Niniejsze prace dotyczą między innymi: wykonywania wykopów montażowych, czynności przygotowawczych, zapewnienia asekuracji, itp. Muszą oni jednak odbyć przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż. oraz pracować pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia. Osoba nadzorująca prace zobowiązana jest do stałego przebywania na miejscu prowadzenia pracy gazoniebezpiecznej przez cały okres jej trwania. W przypadku powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego podczas wykonywania prac gazoniebezpiecznych, niezwłocznie wstrzymuje realizację prac, zabezpiecza miejsce pracy i powiadamia poleceniodawcę o zaistniałej sytuacji.

Zabrania się dopuszczania do prac osób, które:

 • nie zostały przeszkolone pod względem bhp,
 • nie posiadają wymaganych kwalifikacji zawodowych,
 • nie wykazują dostatecznej znajomości zasad i przepisów bhp, wymaganych na danym stanowisku pracy,
 • nie posiadają wymaganych środków ochrony osobistej,
 • znajdują się w czasowej niedyspozycji zdrowotnej lub mają ograniczenia zdrowotne – nie można dopuścić do prac gazoniebezpiecznych pracownika, który w dniu wykonywania tych prac zgłosił swoją niedyspozycję.

Skomentuj