Eksploatacja urządzeń elektr. a zagrożenie wybuchem

Eksploatacja urządzeń elektr. a zagrożenie wybuchem

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje bhp i ppoż.

Eksploatacja musi być prowadzona na podstawie instrukcji eksploatacji, która powinna określać w szczególności:

 • zasady i warunki przyłączenia urządzeń do sieci
 • zakres i terminy przeprowadzania okresowych przeglądów i kontroli stanu technicz­nego,
 • zasady postępowania w przypadku awarii,
 • postępowanie w przypadku zagrożeń dla obsługi,
 • zakres współpracy ruchowej z innymi instalacjami i sieciami.

Instrukcja powinna określać procedury i sposób wykonywania czynności związanych z ruchem i eksploatacją urządzeń, a w szczególności:

 • zasady i warunki przyłączenia urządzenia do sieci,
 • zakres i terminy przeprowadzania okresowych oględzin, przeglądów i kontroli stanu technicznego,
 • zasady postępowania w przypadku awarii,
 • postępowanie w przypadku zagrożeń dla obsługi:

           - sposób prowadzenia ruchu, w tym: programowanie ruchu,

           - prowadzenie dokumentacji ruchowej,

 • sposób i procedury przyłączania i odłączania od sieci,
 • sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń ciągłości dostarczania energii elektrycznej lub wystąpienia awarii w systemie elektroenergetycznym.

Przyjęcie do eksploatacji nowych lub po remoncie elektrycznych urządzeń w obsza­rach zagrożonych wybuchem może nastąpić po sprawdzeniu prawidłowości ich doboru oraz po przeprowadzeniu prób i pomiarów kontrolnych, określonych w instrukcji.

Importowane elektryczne urządzenia mogą być przyjęte do eksploatacji w obszarach zagrożonych wybuchem po uzyskaniu pozytywnej opinii wyspecjalizowanej i upraw­nionej instytucji, np. K.D. „Barbara”.

Dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych istnieją wy­magania Unii Europejskiej określone w dyrektywie nr 94/9/WE przyjętej przez Komisję Europejską dnia 23 marca 1994 r. (The New ATEX Directive). Dyrektywa 94/9/WE była wprowadzana w krajach UE od 1996 roku na zasadach dobrowolności, a od 1.07.2003 r. jest obowiązkowa.

Powyższa dyrektywa została z dniem 20 kwietnia 2016 r. zastąpiona przez dyrektywę 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

Skomentuj