Eksploatacja urządzeń i instalacji gazowych

Eksploatacja urządzeń i instalacji gazowych

Przez urządzenie energetyczne należy rozumieć urządzenie techniczne stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji, magazynowania, a także użytkowania paliw i energii.

Urządzenia energetyczne z układami połączeń mię­dzy nimi stanowią instalację energetyczną.

Instalację gazową stanowią urządzenia gazowe z układami połączeń między nimi, zasi­lane z sieci gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy. Przy eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych mogą być zatrudnione osoby upoważnio­ne – wykonujące prace w ramach swoich obowiązków służbowych na podstawie poleceń. Urządzenia i instalacje gazowe powinny być oznakowane w sposób zgodny z Polskimi Normami. Pomieszczenia, w których eksploatowane są urządzenia gazowe, powinny być dostępne tylko dla osób upoważnionych.

Urządzenia, instalacje gazowe lub ich elementy, przy których planuje się prowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych, powinny być:

 • wyłączone z ruchu,
 • pozbawione czynników stwarzających zagrożenie,
 • odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomie­niem i dostępem osób nieupoważnionych.

W przypadku wykonywania prac, dla których opracowano specjalną technologię, nie­przewidującą wyłączeń urządzeń i instalacji z ruchu, nie stosuje się powyższych wyma­gań, a jedynie wymogi, które narzuca zastosowana technologia.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z wszelkiego typu pracami przy urządzeniach i instalacjach gazowych należy szczegółowo rozpoznać i oznaczyć uzbro­jenia podziemne, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • sieci energetycznych,
 • sieci telekomunikacyjnych,
 • sieci cieplnych,
 • sieci gazowych,
 • sieci wodnych i innych.

Przy eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych bezwzględnie zabronione jest:

 • dokonywanie zmian zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione,
 • umieszczanie butli spawalniczych wewnątrz urządzeń i instalacji gazowych podczas wykonywania tam prac spawalniczych,
 • eksploatowanie urządzeń i instalacji gazowych bez przewidzianych dla nich środków ochrony i zabezpieczeń lub gdy środki te nie są w pełni sprawne.

Skomentuj