Elastyczny czas pracy wszedł w życie!

Elastyczny czas pracy wszedł w życie!

Projekt zmiany czasu pracy - wszedł w życie! W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2013 r. (nr 896) opublikowano ustawę z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

szkolenie

Aktualizacja 23.08.2013

Dziś wchodzą zmiany w kodeksie pracy (tu znajdziesz jego ujednolicony tekst) które dotyczą elastycznego czasu pracy. Poniżej opis zmian wraz z chronologią.

Aktualizacja 12.08.2013

Zmiany w kodeksie pracy których efektem jest uelastycznienie rozliczania czasu pracy wejdą w życie 23 sierpnia 2013. Zakłady pracy które podpiszą porozumienie z związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników, będą mogły wydłużyć okresy rozliczeniowe maksymalnie do 12 miesięcy. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Tekst zmiany

Aktualizacja 27 czerwca 2013 r.

Senat w dniu 3 lipca  na swoim najbliższym posiedzeniu weźmie pod obrady uchwalone przez posłów zmiany w przepisach o czasie pracy. Wydaje się że druga izba parlamentu nie wprowadzi żadnych poprawek. Ponieważ obradujące wczoraj komisje polityki społecznej i rodziny i ustawodawcza rekomendowały przyjęcie zmian w kodeksie pracy w sejmowej wersji.

Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. uchwalił nowelizację Kodeksu pracy wydłużającą do roku okres rozliczeniowy czasu pracy. Ma to według rządu pomóc w utrzymaniu konkurencyjności polskiej gospodarki w czasie spowolnienia gospodarczego. Zdecydowanie przeciwne były związki zawodowe.

Za przyjęciem ustawy głosowało 227 posłów - PO i PSL, przeciwko było 190, a 10 wstrzymało się od głosu.

Posłowie koalicji rządowej PO i PSL odrzucili między innymi wniosek opozycji o odrzucenie nowelizacji oraz poprawkę Prawa i Sprawiedliwości skracającą okres rozliczeniowy do 6 miesięcy.

Nowelizacja da możliwość, po konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi wydłużenia do 1 roku okresu rozliczeniowego oraz reguluje zasady ruchomego i przerywanego czasu pracy. Nowelizacja zakłada, że ruchomy czas pracy nie może naruszać przepisów dotyczących odpoczynku dobowego i tygodniowego. Ustawa jednakże gwarantuje pracownikowi otrzymanie minimalnego wynagrodzenia w miesiącach, gdy ze względu na rozkład czasu pracy, nie miał obowiązku wykonywania pracy

8 maja 2013 r. podkomisja Stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (1105) oraz poselskiego projektu ustawy- o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 1116) przedłożyła nowy projekt (nr druku sejmowego 1105_1116).

Do sejmu wpłyneły także opinie Pracodawców RP, Sądu NAjwyższego oraz NSZZ i OPZZ (opinie).

W dniu 7 marca 2013 r. odbyły się w Sejmie RP pierwsze czytania dwóch projektów ustaw zakładających zmiany w Kodeksie pracy. Będą one rozpatrywane wspólnie bo obydwa dotyczą zmian w czasie pracy

Mowa o następujących projektach:

– rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (nr druku sejmowego 1105),

– poselski  projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (nr druku sejmowego 1116).

Pierwszy z tych projektów był omówiony w naszej informacji z dnia 6 lutego 2013 r.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie sejmowe.

Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań, które pozwolą na bardziej elastyczną organizację czasu pracy w zakładach pracy. Powinno to umożliwić bardziej racjonalną organizację czasu pracy, wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności firm, a poprzez to ułatwić zachowanie dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto umożliwi pracownikom – poprzez  korzystanie z ruchomego czasu pracy – łatwiejsze godzenie życia zawodowego z osobistym, zwiększy przestrzeń porozumień zawieranych przez pracodawców i reprezentację pracowników.
Światowy kryzys gospodarczy pociąga za sobą niższy popyt na produkowane towary i świadczone usługi, to z kolei skutkuje problemami finansowymi przedsiębiorstw i związanymi z tym redukcjami zatrudnienia w zakładach pracy. Efektem jest wysoka stopa bezrobocia, generująca dodatkowe koszty m.in. dla budżetu państwa oraz Funduszu Pracy.
Projektowane niniejszą ustawą zmiany w zakresie czasu pracy umożliwią pracodawcom dostosowywanie czasu pracy do zapotrzebowania na pracę przy zachowaniu wszystkich dotychczas obowiązujących norm ochronnych. Tym samym będą sprzyjać utrzymaniu konkurencyjności prowadzonej działalności oraz poziomu zatrudnienia.

Projektowane zmiany obejmują dwa obszary:
1) zmiany w zakresie długości dopuszczalnych okresów rozliczeniowych czasu pracy oraz zasad ich przedłużania;
2) uregulowanie ruchomego czasu pracy.
Na kształt proponowanych zmian miał wpływ zakres regulacji z obszaru czasu pracy przyjęty w ustawie z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035, z późn. zm.), a także doświadczenia zebrane w trakcie jej stosowania.

Skomentuj