Elektryczność statyczna

Elektryczność statyczna jest to zespół zjawisk towarzyszących powstawaniu nadmiaro-wego ładunku elektrycznego na materiałach o małej przewodności elektrycznej oraz na obiektach przewodzących, odizolowanych od ziemi.

Ładunki elektryczności statycznej powstają najczęściej w wyniku rozdzielenia tzw. war­stwy podwójnej występującej na styku dwóch ciał stałych, granicy faz lub materiałów o budowie polarnej (rys. 1). W ten sposób zachodzi zjawisko elektryzacji przy tarciu, przesypywaniu, przepływie cieczy itp. Elektryczność statyczna powstaje również wsku­tek absorpcji jonów (elektronów) na powierzchni materiałów lub indukcji w polu elek­trostatycznym.

Skomentuj