Emerytura od 1 października - podstawowe informacje

Emerytura od 1 października - podstawowe informacje

Od 1 października 2017 r. nastąpi tzw. obniżenie wieku emerytalnego. Wiek emerytalny znów będzie wynosił 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Przed 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny wynosił 60 dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, a także ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku podwyższeniem wieku emerytalnego.

Na podstawie ww. ustaw rozpoczął się proces podwyższania wieku emerytalnego, aż do osiągnięcie dla obu płci wieku 67 lat.

1 października 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która obniży wiek emerytalny z 67 lat dla obu płci (obowiązujący od 1 stycznia 2013 r.) do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zatem zostanie przywrócony wiek emerytalny sprzed dnia 1 stycznia 2013 r.

Co przewiduje ustawa zmieniająca?

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw zakłada:

  1. obniżenie wieku emerytalnego  wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  2. likwidację emerytury częściowej; ze względu na przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego instytucja emerytury częściowej, przysługującej po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn oraz zróżnicowanego  stażu emerytalnego, stała się zbędna,
  3. przywrócenie, obowiązującego do końca 2012 r. rozwiązania, zgodnie z którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego jest uzależnione od osiągnięcia zróżnicowanego ze względu na płeć okresu składkowego i nieskładkowego – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  4. przywrócenie, obowiązującego przed dniem 1 stycznia 2013 r. wieku przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów, wynoszącego zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn 65 lat.

Ustawa zmieniająca zachowuje, wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2013 r. zasadę wygaszania uprawnienia do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę przez rolników oraz przechodzenia, w obniżonym wieku, w stan spoczynku sędziów i prokuratorów (z możliwości tej będą mogły skorzystać jedynie te osoby, które spełniają wymagane przesłanki do dnia 31 grudnia 2017 r.).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przyznano emeryturę?

W celu przyznania emerytury należy złożyć wniosek do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przyjąć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed dniem, w którym dana osoba ukończy powszechny wiek emerytalny.

ZUS nie będzie przyznawał sam emerytury wszystkim osobom, które ukończą wymagany wiek emerytalny. Emerytura to świadczenie przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej.

Komplet dokumentów, który należy dołączyć do wniosku jest uzależniony od tego, czy ubezpieczony ma już ustalony kapitał początkowy, czy nie. Jeśli mamy ustalony kapitał, nie musimy już składać  żadnych dokumentów dodatkowych do wniosku. Jeśli natomiast nie mamy ustalonego kapitału początkowego musimy dołączyć dokumenty potwierdzające nasze okresy składkowe i nieskładkowe oraz zaświadczenia o zarobkach.

Skomentuj