Ewentualność atmosfery wybuchowej w miejscach pracy

Pracodawca ma obowiązek dokonać pełnej oceny ryzyka, które wiąże się z możliwością wystąpienia w określonych miejscach pracy atmosfery wybuchowej.

Ocena taka obejmuje także miejsca pracy, które są bądź też ewentualnie mogą być połączone przez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić właśnie atmosfera wybuchowa.

Oceniając ryzyko związane z atmosferą wybuchową pracodawca powinien wziąć pod uwagę co najmniej:

  • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej, a także wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych,
  • użytkowane instalacje, wykorzystywane chemikalia i zachodzące procesy oraz ich oddziaływania,
  • wielkości dających się przewidzieć konsekwencji ewentualnego wybuchu.

To jednak nie wszystko. Mianowicie w miejscach pracy, gdzie atmosfera wybuchowa może wystąpić w ilościach realnie zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu pracujących osób, pracodawca, zgodnie z właśnie oceną ryzyka, musi zapewnić faktyczne bezpieczeństwo oraz odpowiedni nadzór tych osób.

Czyni to, wprowadzając odpowiadające istniejącemu zagrożeniu środki ochronne. Ich zadaniem jest zapobieganie wybuchom i zagwarantowanie ochrony przed ich konsekwencjami.

Pozostaje jeszcze kwestia prawidłowego określenia ilości atmosfery wybuchowej. Należy tu skorzystać z odpowiednich przepisów, w szczególności zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).

Obowiązek pracodawcy przeprowadzania oceny ryzyka wiążącego się z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

Skomentuj