ExPlant - utrzymanie ruchu wsparte rozwiązaniami IT

ExPlant - utrzymanie ruchu wsparte rozwiązaniami IT

Aby realizować nowe wyzwania stawiane przed zakładami przemysłowymi, kierujemy swoją uwagę na implementację innowacyjnych technologii informatycznych.

Kompletna baza wiedzy o zakładzie produkcyjnym, oddająca w pełni zachodzące w nim procesy, do niedawna uznawana była za narzędzie przyszłości, dziś staje się jednak rzeczywistością. Najlepsze systemy tego typu nie tylko pozwalają nadzorować ekonomikę i efektywność procesu, ale również zapobiegają usterkom, wypadkom, a nawet poważnym awariom przemysłowym.

Rozwiązania tego typu integrują różne podrzędne systemy, bazy danych oraz optymalizują proces produkcyjny poprzez analizę bieżących, kluczowych parametrów produkcji. Standaryzują wiedzę na temat zmiennych kosztów wytwarzania, odchyleń i ubytków produkcyjnych. Wzmacniają kompetencje odpowiednich służb w przewidywaniu różnych scenariuszy produkcji.

Wymienione funkcje w mniejszym lub większym zakresie mogą być realizowane poprzez systemy klasy CMMS (ang. Computerised Maintenance Management Systems), czyli rozwiązania informatyczne pozwalające zarządzać szeroko pojętym utrzymaniem ruchu w branży przemysłowej. Do niedawna rozwiązania tego typu pomijały jednak aspekty bezpieczeństwa technicznego, a często także kwestie związane z przewidywaniem awarii.

– W mojej ocenie najlepsze systemy klasy CMMS nie tylko powinny uwzględniać aspekty związane z bezpieczeństwem realizowanych w danym zakładzie procesów, ale także zapewniać wsparcie grupy wdrożeniowej z zakresu szeroko pojętego IT, utrzymania ruchu, technologii produkcji, bezpieczeństwa procesowego, wybuchowego i pożarowego, BHP, ochrony środowiska itd. Tylko dzięki tak szerokiej, interdyscyplinarnej grupie specjalistów prace wdrożeniowe mogą zakończyć się sukcesem – uważa Sebastian Słaboszewski, dyrektor handlowy w GRUPIE WOLFF, która wspólnie z firmą PROCOM SA wdraża na rynek autorski system o nazwie ExPlant.

– Podobnie sytuacja wygląda już po wdrożeniu systemu CMMS. Przepisy prawne, ale również stan instalacji procesowych w wyniku naturalnych procesów ulegają zmianie. Przykładowo niedawno w życie weszły nowe dyrektywy SEVESO oraz ATEX. Trudno oczekiwać od użytkownika danego systemu, aby samodzielnie wprowadzał w nim zmiany i aktualizacje. W przypadku oprogramowania ExPlant zapewniamy pełne wsparcie ekspertów w tym zakresie. To z jednej strony wygodne dla użytkownika instalacji, a z drugiej bezpieczne – kontynuuje Słaboszewski.

– Dzięki zgromadzeniu w jednym miejscu wszystkich informacji eksploatacyjnych i diagnostycznych system ExPlant wspiera pracę służb remontowych oraz zespołów zajmujących się utrzymaniem ruchu. W oparciu o zgromadzoną wiedzę użytkownik jest w stanie dokonywać niezbędnych ocen, precyzyjnie planować budżet oraz doskonalić procedury związane z bezpieczną obsługą instalacji – komentuje Adam Rybski, zastępca dyrektora ds. realizacji projektów w Procom SA.

– W zakresie eksploatacji ExPlant umożliwia również prowadzenie działań związanych z obsługą, oględzinami, raportowaniem, analizą awaryjności, przeglądem stanu technicznego, pomiarami eksploatacyjnymi. Pozwala także realizować prace konserwacyjne i naprawcze zgodnie z instrukcjami eksploatacji zatwierdzonymi przez kierownika zakładu, dokumentacją techniczno-ruchową producenta, wymaganiami dla urządzeń pracujących w strefie zagrożenia wybuchem, a także na podstawie norm, przepisów prawa czy instrukcji związanych z eksploatacją urządzeń, bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem przeciwpożarowym wynikających np. z zaleceń z przeprowadzonej oceny ryzyka czy zapisów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – dodaje Słaboszewski.

– System ExPlant pozwala na usystematyzowane wiedzy oraz procesów związanych z eksploatacją wszystkich urządzeń znajdujących się w zakładzie produkcyjnym w zakresie przeprowadzanych remontów, kontroli czy innych cyklicznych zabiegów (przeglądy i serwisowanie) – kończy Rybski.

ExPlant - najważniejsze korzyści

Bieżąca kontrola prowadzonych obchodów:

tworzenie harmonogramów zadań,

planowanie przeglądów i innych czynności obsługowych,

nadzór nad bieżącą realizacją harmonogramu obchodu,

zdalne zlecenia kontroli.

Poprawa efektywności produkcji poprzez wczesne wykrywanie przyczyn i objawów awarii:

zarządzanie personelem służb utrzymania ruchu,

zarządzanie magazynami części i podzespołów,

szybkie procesowanie zgłoszeń awarii i ich sprawne zarządzanie,

wyeliminowanie nieplanowanych przestojów,

podniesienie jakości produkcji dzięki utrzymywaniu wysokiej sprawności maszyn,

właściwe planowanie przeglądów i innych czynności eksploatacyjnych,

analiza awaryjności przez wsparcie realizacji projektów związanych z utrzymaniem ruchu, np. dużych remontów.

Skomentuj