ExPlant – utrzymanie ruchu wsparte rozwiązaniami IT

Aby realizować nowe wyzwania stawiane przed zakładami przemysłowymi, kierujemy swoją uwagę na implementację innowacyjnych technologii informatycznych.

Kompletna baza wiedzy o zakładzie produkcyjnym, oddająca w pełni zachodzące w nim procesy, do niedawna uznawana była za narzędzie przyszłości, dziś staje się jednak rzeczywistością. Najlepsze systemy tego typu nie tylko pozwalają nadzorować ekonomikę i efektywność procesu, ale również zapobiegają usterkom, wypadkom, a nawet poważnym awariom przemysłowym.

Rozwiązania tego typu integrują różne podrzędne systemy, bazy danych oraz optymalizują proces produkcyjny poprzez analizę bieżących, kluczowych parametrów produkcji. Standaryzują wiedzę na temat zmiennych kosztów wytwarzania, odchyleń i ubytków produkcyjnych. Wzmacniają kompetencje odpowiednich służb w przewidywaniu różnych scenariuszy produkcji.

Wymienione funkcje w mniejszym lub większym zakresie mogą być realizowane poprzez systemy klasy CMMS (ang. Computerised Maintenance Management Systems), czyli rozwiązania informatyczne pozwalające zarządzać szeroko pojętym utrzymaniem ruchu w branży przemysłowej. Do niedawna rozwiązania tego typu pomijały jednak aspekty bezpieczeństwa technicznego, a często także kwestie związane z przewidywaniem awarii.

– W mojej ocenie najlepsze systemy klasy CMMS nie tylko powinny uwzględniać aspekty związane z bezpieczeństwem realizowanych w danym zakładzie procesów, ale także zapewniać wsparcie grupy wdrożeniowej z zakresu szeroko pojętego IT, utrzymania ruchu, technologii produkcji, bezpieczeństwa procesowego, wybuchowego i pożarowego, BHP, ochrony środowiska itd. Tylko dzięki tak szerokiej, interdyscyplinarnej grupie specjalistów prace wdrożeniowe mogą zakończyć się sukcesem – uważa Sebastian Słaboszewski, dyrektor handlowy w GRUPIE WOLFF, która wspólnie z firmą PROCOM SA wdraża na rynek autorski system o nazwie ExPlant.

– Podobnie sytuacja wygląda już po wdrożeniu systemu CMMS. Przepisy prawne, ale również stan instalacji procesowych w wyniku naturalnych procesów ulegają zmianie. Przykładowo niedawno w życie weszły nowe dyrektywy SEVESO oraz ATEX. Trudno oczekiwać od użytkownika danego systemu, aby samodzielnie wprowadzał w nim zmiany i aktualizacje. W przypadku oprogramowania ExPlant zapewniamy pełne wsparcie ekspertów w tym zakresie. To z jednej strony wygodne dla użytkownika instalacji, a z drugiej bezpieczne – kontynuuje Słaboszewski.

– Dzięki zgromadzeniu w jednym miejscu wszystkich informacji eksploatacyjnych i diagnostycznych system ExPlant wspiera pracę służb remontowych oraz zespołów zajmujących się utrzymaniem ruchu. W oparciu o zgromadzoną wiedzę użytkownik jest w stanie dokonywać niezbędnych ocen, precyzyjnie planować budżet oraz doskonalić procedury związane z bezpieczną obsługą instalacji – komentuje Adam Rybski, zastępca dyrektora ds. realizacji projektów w Procom SA.

– W zakresie eksploatacji ExPlant umożliwia również prowadzenie działań związanych z obsługą, oględzinami, raportowaniem, analizą awaryjności, przeglądem stanu technicznego, pomiarami eksploatacyjnymi. Pozwala także realizować prace konserwacyjne i naprawcze zgodnie z instrukcjami eksploatacji zatwierdzonymi przez kierownika zakładu, dokumentacją techniczno-ruchową producenta, wymaganiami dla urządzeń pracujących w strefie zagrożenia wybuchem, a także na podstawie norm, przepisów prawa czy instrukcji związanych z eksploatacją urządzeń, bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem przeciwpożarowym wynikających np. z zaleceń z przeprowadzonej oceny ryzyka czy zapisów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – dodaje Słaboszewski.

– System ExPlant pozwala na usystematyzowane wiedzy oraz procesów związanych z eksploatacją wszystkich urządzeń znajdujących się w zakładzie produkcyjnym w zakresie przeprowadzanych remontów, kontroli czy innych cyklicznych zabiegów (przeglądy i serwisowanie) – kończy Rybski.

ExPlant – najważniejsze korzyści

Bieżąca kontrola prowadzonych obchodów:

tworzenie harmonogramów zadań,

planowanie przeglądów i innych czynności obsługowych,

nadzór nad bieżącą realizacją harmonogramu obchodu,

zdalne zlecenia kontroli.

Poprawa efektywności produkcji poprzez wczesne wykrywanie przyczyn i objawów awarii:

zarządzanie personelem służb utrzymania ruchu,

zarządzanie magazynami części i podzespołów,

szybkie procesowanie zgłoszeń awarii i ich sprawne zarządzanie,

wyeliminowanie nieplanowanych przestojów,

podniesienie jakości produkcji dzięki utrzymywaniu wysokiej sprawności maszyn,

właściwe planowanie przeglądów i innych czynności eksploatacyjnych,

analiza awaryjności przez wsparcie realizacji projektów związanych z utrzymaniem ruchu, np. dużych remontów.

Przeanalizujmy najważniejsze funkcje systemu ExPlant i zastanówmy się, jakie możliwości dają one użytkownikowi. Zacznijmy od możliwości zarządzania rejestrem wyposażenia instalacji – jakie korzyści daje ta funkcja?

Sebastian Słaboszewski: Implementację systemu powinno się poprzedzić analizą efektywności wdrożenia projektu. Następnie należy przeprowadzić prawidłową inwentaryzację zakładu produkcyjnego, która jest konieczna ze względu na fakt, że po latach funkcjonowania instalacji procesowej jej dokumentacja techniczna jest niekompletna lub znacząco odbiega od stanu faktycznego. Po przeprowadzonej inwentaryzacji tworzona jest struktura poszczególnych instalacji, której szczegółowość zależy od wymagań i potrzeb klienta. Dzięki tym działaniom jesteśmy w stanie agregować różnego typu informacje z rozmaitych źródeł. Dotyczy to nie tylko podstawowych danych o urządzeniach, jak parametry techniczne czy dane ewidencyjne urządzeń, rysunki techniczne, ale również parametrów ich pracy lub załączników w postaci instrukcji eksploatacji (użytkowania, obsługi, konserwacji), wykazów części zamiennych czy raportów z przeprowadzonych przeglądów (okresowych, konserwacyjnych) itd. Taka systematyzacja informacji pozwala łatwo i sprawnie dotrzeć do nich w każdym momencie pracy instalacji.

System pozwala dowolnie definiować przepływy dokumentów oraz nadawać poszczególnym pracownikom odmienne uprawnienia dostępowe. Tym samym kierownik danego wydziału ma dostęp do innych danych niż obchodowy. Ponadto dzięki rozproszonej strukturze danych system zapewnia ich bezpieczną archiwizację.

ExPlant może pracować w trybie mobilnym. Czy tego typu rozwiązanie to podążanie za trendem, czy też realna potrzeba zakładów przemysłowych?

Sebastian Słaboszewski: Jest to zdecydowanie realna potrzeba zakładów przemysłowych. ExPlant ma możliwość udostępniania, daje możliwość zarządzania poprzez przeglądarkę, ale również przez dedykowaną aplikację danych w innych systemach służących do zarządzania, a także w przeglądarce internetowej czy stworzonej pod urządzenia mobilne, które mogą być dostosowane do ciężkich warunków pracy, również do pracy w strefach zagrożenia wybuchem.

Urządzenia przenośne dzięki zainstalowanej wersji mobilnej z systemem ExPlant zapewniają wsparcie dla pracowników przebywających na obiekcie podczas kontroli. Pracownicy zyskują szereg korzyści, np. w formie dostępu do harmonogramu obchodu, dokumentacji urządzeń, stanu pracy instalacji, rejestru zgłoszeń serwisowych, bieżących poleceń pracy.

System jako jeden z nielicznych na rynku skupia się na aspektach przewidywania i diagnostyki awarii. W jaki sposób realizowane są te zadania?

Sebastian Słaboszewski: Rzeczywiście jest to ważny element systemu. W tym obszarze kierujemy się zasadą – nie dopuść do awarii, jeśli jednak do niej dojdzie, ogranicz jej koszty i nie pozwól, by się powtórzyła.

Wczesne wykrywanie potencjalnych awarii może znacząco wpłynąć na obniżenie kosztów utrzymania ruchu instalacji. Dzięki modułowi, który zbiera i analizuje dane bezpośrednio z czujników oraz z pomiarów manualnych, możliwe jest przewidywanie awarii oraz ich dalsze monitorowanie i diagnostyka.

System agreguje dane z różnych źródeł: układy monitorujące urządzenia, pomiary wykonywane i wprowadzane ręcznie, systemy klasy ERP oraz MES, protokoły OPC, ModBus, mBus, profibus, bazy SQL, pliki XML i CSV. Następnie, na podstawie specjalnego algorytmu, przewiduje awarie, które mogą wystąpić w najbliższym czasie. Rozwiązanie to pozwala podjąć decyzję co do dalszych działań. Przykładowo możliwe jest zmniejszenie obciążenia danego urządzenia w celu wydłużenia czasu jego pracy, przeprowadzenie kontroli urządzenia w celu określenia rodzaju awarii oraz niezbędnych części zamiennych czy ostatecznie naprawa urządzenia.

W dłuższej perspektywie zebrane dane mogą posłużyć do zdiagnozowania przyczyn awarii. W ten sposób możliwe jest wprowadzenie do procesu produkcji oraz harmonogramów przeglądów zmian, które ograniczą lub wyeliminują podobne awarie w przyszłości.

ExPlant ma także podgląd stanu pracy instalacji. Rozwiązanie to daje stały dostęp do parametrów pracy poszczególnych urządzeń – zarówno w czasie rzeczywistym, jak i do danych archiwalnych. W rezultacie pozwala planować przeglądy, remonty oraz inne czynności serwisowe w sposób bardziej efektywny. Podgląd umożliwia również predykcję awarii, monitoring stanu urządzeń, diagnostykę przyczyn awarii oraz raportowanie o zdarzeniach awaryjnych w celu podjęcia natychmiastowych działań naprawczych.

W systemie można zaplanować kolejne przeglądy poszczególnych urządzeń. Co ważne, poprzez połączenie ExPlanta z układem monitorującym pracę urządzeń możliwa jest dynamiczna zmiana okresu do kolejnego przeglądu. Odstępy między przeglądami mogą być uzależnione m.in. od rzeczywistego czasu pracy urządzenia, obciążenia, jakiemu jest ono poddawane, liczby cykli załącz/wyłącz lub innych wartości granicznych. To rozwiązanie również znacząco wpływa na przeciwdziałanie awariom.

Czy rozwiązania, które Pan opisał, mają również wpływ na obniżenie kosztów eksploatacyjnych instalacji?

Sebastian Słaboszewski: Jak najbardziej, z jednej strony wydłużamy czas bezawaryjnej pracy poszczególnych urządzeń i instalacji, co w oczywisty sposób zmniejsza koszty napraw i remontów, ale również wpływa na zmniejszenie kosztów wynikających z przestojów. Z drugiej, w oparciu o wiedzę zebraną przez system ExPlant, użytkownik jest w stanie dokonywać niezbędnych ocen, precyzyjnie planować budżet oraz doskonalić procedury związane z obsługą maszyn. Aplikacja może udostępniać dane za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a także przesyłać je bezpośrednio do innych systemów (ERP, BI).

O jakiej funkcji systemu chciałby Pan wspomnieć na koniec?

Sebastian Słaboszewski: Zdecydowanie zwróciłbym uwagę na moduł zarządzania personelem służb utrzymania ruchu oraz obchodami. Dzięki zgromadzeniu w jednym miejscu wszystkich informacji eksploatacyjnych i diagnostycznych ExPlant wspiera pracę służb remontowych oraz zespołów zajmujących się utrzymaniem ruchu. Aplikacja pozwala na automatyzację rejestracji czasów pracy i postoju urządzeń. Udostępnia zagregowane informacje o aktualnym stanie maszyn oraz statystyki wykorzystania. Pomaga również planować remonty w oparciu o faktyczny stan eksploatacyjny. ExPlant może być uzupełniony o moduł zarządzania pracownikami i ich czasem pracy.

System ExPlant nie jest zwykłym systemem CMMS i nie chodzi tutaj o porównanie liczby zaawansowanych funkcji, mierzalnych korzyści w postaci zaoszczędzonego czasu i pieniędzy. Jest systemem, który jako jedyny (zgodnie z moją wiedzą) integruje funkcje systemu CMMS z trudnym zagadnieniem, jakim jest zarządzanie ryzykiem w przemyśle. Te zadania realizuje przy zastosowaniu odpowiednio zdefiniowanych i zaimplementowanych środków technicznych oraz organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa procesowego, funkcjonalnego, wybuchowego, pożarowego, BHP czy ochrony środowiska itd. Jego głównym odbiorcą jest przemysł, gdzie w procesie produkcyjnym występują niebezpieczne substancje (palne, wybuchowe, toksyczne, żrące), czy zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku, takie jak: elektrownie i elektrociepłownie, zakłady produkcji chemicznej i petrochemicznej, cementownie, koksownie, zakłady spożywcze itd.

Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w zakresie nowych wdrożeń systemu.

Sebastian Słaboszewski: Bardzo dziękuję za rozmowę, jak również za życzenia. Jestem pewien, że najbliższy rok będzie bardzo ważny z punktu widzenia zarówno systemu ExPlant, jak i naszej firmy.

Autor: GRUPA WOLFF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

www.explant.pl

Skomentuj