Gaśnice w miejscu pracy

Gaśnice w miejscu pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przepis ten odnosi się także do kwestii związanych z ochroną przeciwpożarową.

Jednym z podstawowych elementów zapewniających właściwy poziom ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy jest wyposażenie zakładu w gaśnice.

Zasady rozmieszczania gaśnic, ich rodzaje oraz ich ilość i obiekty, w jakich powinny się znajdować określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719).

Prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w każdym obiekcie daje duże szanse na szybkie ugaszenie ognia lub pozwala skutecznie z nim walczyć aż do przybycia odpowiednich służb.

Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. Podstawowym warunkiem dotyczącym rozmieszczenia gaśnic jest przede wszystkim to, że muszą być łatwo dostępne i widoczne. Muszą być także łatwo zdejmowalne. Do obsługi gaśnic nie trzeba mieć specjalnego przeszkolenia, jednak aby móc zareagować szybko i sprawnie w przypadku zagrożenia, należy umieć się nią posługiwać.

 Rodzaje gaśnic powinny być dostosowane do rodzaju pożarów, które mogą wybuchnąć w obiekcie. Na podstawie przepisów ww. aktu wykonawczego można wyróżnić 5 grup pożarów:

A – pożary materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli np.: drewno, tkaniny, papier;

B – cieczy i materiałów stałych topiących się, np.: benzyna, nafta i jej pochodne, alkohol, aceton, eter, oleje, lakiery, parafina, stearyna;

C – gazów, np.: metan, acetylen, propan, wodór;

D – metali, np.: lit, sód, potas, glin, magnez;

F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Rodzaje gaśnic

Ze względu na środek gaśniczy możemy wyróżnić:

  1. Gaśnice pianową – środek gaśniczy w postaci wodnego roztworu środka pianotwórczego. Gaśnice te mają zastosowanie zwłaszcza do gaszenia pożarów grupy A i B;
  2. Gaśnice śniegową – środek gaśniczy w postaci skroplonego dwutlenku węgla. Nie wolną nią gasić ludzi, gdyż temperatura wydostającego się dwutlenku węgla z gaśnicy dochodzi do - 80°C. Gaśnice te sprawdzają się przy gaszeniu pożarów z grup B i C;
  3. Gaśnice proszkową – środkiem gaśniczym jest proszek. Gaśnica ta ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie zanieczyszczenie proszkiem nie jest szkodliwe dla gaszonych przedmiotów. Gaśnice proszkowe przeznaczone są do gaszenia pożarów z grup A, B i C albo B, C w zależności od rodzaju użytego proszku.
  4. Gaśnice  halonową – środkiem gaśniczym są chlorowcopochodne węglowodorów. Odpowiednie do gaszenia pożarów typu B i C.

Skomentuj