GUS: w IV kw. 2020 zwiększone absencje i częstsza praca z domu

W IV kw. 2020 r. ponownie nasiliły się zjawiska zaobserwowane w pierwszym okresie epidemii, czyli zwiększone absencje i częstsza praca z domu – wynika z informacji GUS o rynku pracy. Dane pokazują, że skutki COVID na rynku pracy najbardziej dotknęły osoby młode.

Opublikowany w czwartek przez GUS Monitoring Rynku Pracy jest oparty m.in. na wynikach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kw. 2020 r.

Wg BAEL, w IV kw. w porównaniu do III kw. zaobserwowano niewielki wzrost liczby pracujących, przy jednoczesnym, także niewielkim zmniejszeniu liczby bezrobotnych. Stopa bezrobocia (wg BAEL) wyniosła 3,1 proc. wobec 3,3 proc. w III kw.

Liczba pracujących w odniesieniu do III kw. zwiększyła się głównie w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 38 tys.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (36 tys.) oraz w rolnictwie indywidualnym (o 26 tys.). Największy spadek dotyczył natomiast działalności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią (o 27 tys.), administracją publiczną (o 25 tys.) oraz informacją i komunikacją (o 19 tys.).

Pogorszenie sytuacji na rynku pracy dotknęło głównie osoby młode, w tym po raz pierwszy wkraczające na rynek pracy. Wśród osób do 34. roku życia zanotowano mniejszą niż w III kw. liczbę aktywnych zawodowo (zarówno pracujących, jak i bezrobotnych) oraz większą liczbę biernych zawodowo.

W IV kw. 1211 tys. osób posiadało pracę, ale jej nie wykonywało w badanym tygodniu, co stanowiło 7,3 proc. ogółu pracujących (w poprzednim kwartale było to 1555 tys. osób, a przed rokiem 951 tys. osób). Z tej grupy 323 tys. (tj. 26,7 proc.) wskazało, że miało to bezpośredni związek z pandemią (w poprzednim kwartale było to 97 tys. osób, co stanowiło 6,2 proc. wszystkich osób niewykonujących pracy w badanym tygodniu). Prawie jedna trzecia (100 tys.) jako przyczynę wskazała przerwę w działalności zakładu pracy spowodowaną pandemią (wobec 36 tys. w III kw).

Zwiększyła się też liczba osób pracujących w badanym tygodniu krócej niż zwykle z przyczyn związanych z zakładem pracy i wynikających z pandemii (80 tys. osób względem 76 tys. w III kw.).

GUS zauważa, że wpływ pandemii był też widoczny w liczbie osób zwykle wykonujących swoją pracę w domu. W IV kw. zdalnie pracowało 1,6 mln, co stanowiło 9,7 proc. wszystkich pracujących. W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba zdalnych pracowników zwiększyła się o 478 tys., a rok do roku o 902 tys.

W ostatnim kwartale roku, wg BAEL, wśród osób bezrobotnych poprzednio pracujących, 30 proc. jako przyczynę zaprzestania ostatnio wykonywanej pracy podało sytuację spowodowaną pandemią, w większości powodem była likwidacja zakładu lub stanowiska pracy.

 

 

blank

Skomentuj