GUS: w październiku 2020 r. mediana wynagrodzeń w gosp. narodowej wyniosła 4702,66 zł

październiku 2020 r. połowa zatrudnionych w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób otrzymała wynagrodzenie poniżej mediany, która wyniosła 4702,66 zł – poinformował w poniedziałek GUS.

Główny Urząd Statystyczny w opublikowanym w poniedziałek opracowaniu (wydawane co dwa lata) poinformował, że w październiku 2020 r. w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób, zatrudnionych było 8 mln 189 tys. osób o 2,8 proc. mniej niż w październiku 2018 roku. W strukturze zatrudnienia dominowali ci w sektorze prywatnym – niemal 70 proc.

Dodano, że kobiety stanowiły nieco ponad 48 proc. zatrudnionych i najwięcej zatrudnionych ich było w sektorze publicznym (65,5 proc.). Z kolei zatrudnienie mężczyzn było większe w sektorze prywatnym (59,4 proc.). Ponad 43 proc. (43,2 proc.) zatrudnionych miało wykształcenie wyższe, a niemal 60 proc. była w wieku mobilnym (18-44 lata).

Urząd poinformował, że w podmiotach objętych badaniem przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 5748,24 zł i było wyższe w sektorze publicznym (6041,77 zł) niż w prywatnym (o 422,98 zł). „Mężczyźni otrzymali przeciętne wynagrodzenie za badany miesiąc o 14,7 proc. (783,08 zł) wyższe niż kobiety. Generalnie, przeciętne wynagrodzenia miesięczne rosły wraz z wiekiem, poziomem wykształcenia i stażem pracy zatrudnionych, a także wraz ze wzrostem wielkości zakładu pracy. Wynagrodzenia były silnie zróżnicowane wśród średnich grup zawodów i wahały się od nieco ponad 3000 zł w przypadku grupy – fryzjerów, kosmetyczek i pokrewnych do ponad 15000 zł w grupie – dyrektorów generalnych i zarządzających. Charakterystyki przeciętnego godzinowego wynagrodzenia brutto za październik 2020 r. były zbliżone do cech przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto” – dodano.

GUS zauważył, że w październiku 2020 r. połowa zatrudnionych w podmiotach gospodarki narodowej – o liczbie pracujących 10 i więcej osób – otrzymała wynagrodzenie poniżej mediany, która wyniosła 4702,66 zł; wynagrodzenie do mediany otrzymało 53,8 proc. ogółu zatrudnionych kobiet oraz 46,4 proc. zatrudnionych mężczyzn. „Wynagrodzenie środkowe wśród mężczyzn wyniosło 4919,08 zł i było wyższe o 9,5 proc. wśród kobiet (4491,59 zł). Mediana wzrosła w porównaniu z październikiem 2018 r. o 14,8 proc. (607,68 zł)” – wyjaśniono.

W opracowaniu wskazano, że w badanym okresie wynagrodzenie w wysokości równej lub niższej od minimalnej płacy (2600 zł) otrzymało 7,8 proc. zatrudnionych (ok. 642 tys. osób). „Różnica między minimalnym wynagrodzeniem brutto a medianą wynagrodzeń (4702,66 zł) wyniosła 2102,66 zł. W tym przedziale wynagrodzenia otrzymało nieco ponad 40 proc. zatrudnionych w badanych podmiotach. Z kolei mediana wynagrodzeń brutto w październiku 2020 r. była niższa o 1045,58 zł od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (5748,24 zł). Pomiędzy medianą a średnią mieściły się wynagrodzenia 15,6 proc. zatrudnionych w podmiotach o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Zatrudnieni, którzy otrzymali miesięczne wynagrodzenie brutto mniejsze lub równe przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu w badanych podmiotach gospodarki narodowej, stanowili 65,6 proc. ogółu pracowników najemnych. W grupie tej nieznacznie przeważały kobiety (50,8 proc.), zaś 73,8 proc. to zatrudnieni w sektorze prywatnym” – poinformowano.

Celem badania było również pokazanie zróżnicowania wynagrodzeń według płci. Jednym z mierników to wskazujących jest luka płacowa (gender pay gap). „W Polsce w październiku 2020 r. wskaźnik ten wyniósł 4,8 proc.. Oznacza to, że o tę wartość mężczyźni osiągnęli przeciętne godzinowe wynagrodzenie wyższe niż kobiety. W sektorze publicznym kobiety zarabiały o 2,3 proc. mniej za godzinę pracy od mężczyzn, a w sektorze prywatnym nawet o 12,9 proc. We wszystkich wielkich grupach zawodów wynagrodzenia godzinowe mężczyzn były wyższe od wynagrodzeń kobiet. Pomimo, że na sytuację w sferze wynagrodzeń miała wpływ pandemia, uzyskany w 2020 r. obraz wynagrodzeń jest podobny do otrzymanego w poprzedniej edycji badania, tj. w 2018 r.” – podsumowano. 

Skomentuj