Harmonogram dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce w 2021 r.

Czas pracy pracowników w 2021 roku będzie krótszy w stosunku do roku bieżącego. Pracownicy przepracują łącznie 2016 godzin.  W nadchodzącym roku będziemy mieć 113 dni wolnych od pracy, z czego 13 to święta ustawowo wolne od pracy. Pracodawca w 2021 r. będzie musiał oddać pracownikom 2 dni wolne za święta, które wypadają w sobotę.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, dniami wolnymi od pracy w 2021 r. będą wszystkie niedziele oraz dni wymienione poniżej:

 1. 1 stycznia – Nowy Rok (piątek),
 2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli (środa),
 3. 4 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela),
 4. 5 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),
 5. 1 maja – Święto Państwowe (sobota),
 6. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (poniedziałek),
 7. 23 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),
 8. 3 czerwca – dzień Bożego Ciała (czwartek),
 9. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (niedziela),
 10. 1 listopada – Wszystkich Świętych (poniedziałek),
 11. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (czwartek),
 12. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (sobota),
 13.  26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (niedziela).

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na terytorium RP, dniem wolnym od pracy jest także dzień określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.

Dni wolne od pracy przypadające w soboty w 2021 r.

1 maja oraz 25 grudnia wypadają w sobotę. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r. za święto przypadające w sobotę pracodawca ma obowiązek udzielenia dodatkowego dnia wolnego.

Dni wolne od pracy przypadające w niedziele w 2021 r.

Natomiast za święto, które wypada w niedzielę pracodawca nie ma obowiązku udzielenia dnia wolnego bez względu na to, czy jest to dla pracownika dzień wolny od pracy, czy dzień pracujący. W 2021 r. święta, które wypadają w niedzielę przypadają na dni: 4 kwietnia, 15 sierpnia oraz 26 grudnia.

Kiedy praca w niedziele i święta jest dozwolona?

Według  Art. 15110  ustawy − Kodeks pracy praca w niedziele i święta jest dozwolona:

 1. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 2. w ruchu ciągłym;
 3. przy pracy zmianowej;
 4. przy niezbędnych remontach;
 5. w transporcie i w komunikacji;
 6. w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
 7. przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
 8. w rolnictwie i hodowli;
 9. przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności:
  • zakładach świadczących usługi dla ludności,
  • gastronomii,
  • zakładach hotelarskich,
  • jednostkach gospodarki komunalnej,
  • zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
  • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,
  • zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 10. w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;
 11. przy wykonywaniu prac:
  1. polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 1, są u niego dniami pracy;
  2. zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.

Według artykułu 1519a  ustawy − Kodeks pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Za pracę w niedzielę i święto, w przypadkach, o których mowa w art. 15110, uważa się pracę wykonywaną między godziną 6:00 w tym dniu a godziną 6:00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

Natomiast artykuł 1519b mówi, że ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy określają przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.− Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),
 2. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920),
 3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt K 27/11.

Skomentuj