Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe

Główne uzupełnienie podręcznego sprzętu gaśniczego w zakładzie pracy to instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe.

Tu od razu trzeba podkreślić, że hydrantu wewnętrznego (wody) nie wolno używać do gaszenia instalacji elektrycznych będących pod napięciem. Ponadto należy zapewnić zasilanie takich hydrantów przez co najmniej jedną godzinę.

Używając hydrantu wewnętrznego należy uwzględnić zasady bezpiecznego użycia gaśnic, pamiętając, że hydrant taki służy także do gaszenia pożaru w jego początkowej fazie, zwłaszcza gdy działania takie mogą prowadzić osoby bez praktyki i specjalnego przeszkolenia.

W budynkach trzeba stosować następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:

 • hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm (hydranty 25) i 33 mm (hydranty 33),
 • hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm (hydrant 52),
 • zawór hydrantowy (zawór 52), bez wyposażenia w wąż pożarniczy.

Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej muszą być wykonane jako piony w/lub przy klatkach schodowych bądź jako przewody rozprowadzające w budynkach jednokondygnacyjnych i na kondygnacjach budynków wielokondygnacyjnych (w przypadku takiej potrzeby).

Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL), mianowicie na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, a także na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego oraz średniowysokiego:

 •  w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V,
 • w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim – gdy jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, tylko wtedy, jeżeli powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1000 m2, jak również 1000 m2 w budynku niskim.

Z kolei hydranty 33 muszą być stosowane w garażu jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych, a także wielokondygnacyjnym.

Natomiast hydranty 52 muszą być stosowane:

 •  w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 oraz powierzchni przekraczającej 200 m2,
 • w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2, gdzie znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m2 oraz gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2,
 • przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III bądź ZL V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim.

Hydranty wewnętrzne i zawory 52 powinny być umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej, przede wszystkim:

 • przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku (w budynkach wysokich oraz wysokościowych zaleca się lokalizację zaworów 52 w przedsionkach przeciwpożarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych),
 • w przejściach i na korytarzach, w tym w holach oraz na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynków wysokich, a także wysokościowych,
 •  przy wejściach na poddasza,
 •  przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub ewakuacyjnych z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, przede wszystkim zagrożonych wybuchem.

Ponadto hydranty wewnętrzne i zawory 52 muszą być na każdej kondygnacji – w budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować po 2 zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej oraz położonej na wysokości powyżej 25 m i po jednym zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach.

Odnośnie pomieszczeń i stref pożarowych produkcyjnych oraz magazynowych – w celu zabezpieczenia miejsc, z których odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub innego na przestrzeń otwartą przekracza 30 m, do spełnienia wspomnianych wymagań możliwe jest wyposażenie hydrantu 52 w dodatkowy wąż.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z:

 • jednego hydrantu wewnętrznego – w budynku niskim lub średniowysokim, gdy powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 500 m2,
 • dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów 52 – w budynkach niewymienionych w pkt 1 i 3 oraz budynku wysokim z jedną klatką schodową,
 • czterech sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów 52 w budynku wysokim i wysokościowym na kondygnacjach podziemnych oraz położonych na wysokości powyżej 25 m, a także w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 oraz powierzchni przekraczającej 3000 m2.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa musi być zasilana z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej lub ze zbiorników o odpowiednim zapasie wody do celów przeciwpożarowych, bezpośrednio bądź za pomocą pompowni przeciwpożarowej, w sposób zapewniający spełnienie wspomnianych wymagań.

Do zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynkach wysokich i wysokościowych powinien być zapewniony zapas wody zgromadzony o łącznej pojemności nie mniejszej niż 100 m3 w jednym lub kilku zbiornikach, przeznaczony wyłącznie do tego celu.

Omówione kwestie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj