Identyfikacja zagrożeń jako podstawa oceny ryzyka

Identyfikacja zagrożeń jako podstawa oceny ryzyka

Kluczowe znaczenie w przeprowadzeniu prawidłowej oceny ryzyka ma identyfikacja zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pacy to badanie stanów środowiska pracy mogących spowodować wypadek lub chorobę (szkodę – fizyczny uraz i/lub utratę zdrowia lub majątku). Identyfikację zagrożeń należy rozpocząć od zebrania wyczerpujących informacji o stanowisku pracy. Warto w takich przypadkach zastosować metodę list kontrolnych, które mogą być opracowane na podstawie wykazu czynników szkodliwych i niebezpiecznych, zawartych w odpowiednich przepisach i normach.

Klasyfikację niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy przeprowadza norma PN-Z-08052:1980 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja. (Norma wycofana ze zbioru obowiązujących norm jednak ze względu no to, że nie została ona niczym zastąpiona, można używać ją w celach klasyfikacji).

Do identyfikacji zagrożeń stwarzanych przez obsługiwane na stanowiskach pracy maszyny można posłużyć się listą zagrożeń, sytuacji zagrażających i zdarzeń zagrażających, która to dostępna jest w normie PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszenie ryzyka.

Zatem identyfikację występujących zagrożeń należy dokonać w oparciu o:

  • wiedzę zawodową zespołu,
  • wymagania przepisów i norm dotyczących danego stanowiska pracy, rodzaju wykonywanej pracy, używanych narzędzi czy urządzeń,
  • dokumentację techniczno-ruchową; instrukcje, w tym stanowiskowe, bhp,
  • wyniki pomiarów czynników środowiska pracy,
  • dane dotyczące wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych na tym stanowisku pracy,
  • karty charakterystyk substancji chemicznych.

Dzięki identyfikacji zagrożeń możliwe jest:

  • pełne zidentyfikowanie występujących na stanowisku pracy zagrożeń,
  • wskazanie tych zagrożeń, dla których osoby wyznaczone do oceny ryzyka zawodowego mogą ją przeprowadzić na podstawie zebranych informacji samodzielnie oraz tych zagrożeń dla których ryzyko zawodowe może być ocenione po uzyskaniu dodatkowych informacji lub z pomocą dodatkowych ekspertów,
  • wskazanie zagrożeń związanych z organizacją pracy, które w każdym przypadku powinny zostać wyeliminowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na stanowisku pracy (np. brak rozwiązań organizacyjnych zapewniających odpowiednią realizację szkolenia i informowania w zakresie bhp).

Skomentuj