Ile będzie wynosiło minimalne wynagrodzenie w 2019 r.?

Ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2019 r. zostanie podwyższona z 2 100 zł (obowiązującego w 2018 r.) do 2 220 zł., to o 5,7%  i jednocześnie o 120 złotych więcej niż obecnie. Wzrost płacy minimalnej dla pracowników etatowych pociągnie za sobą jednocześnie wzrost minimalnej stawki godzinowej. Z obecnej 13,70 zł za godzinę pracy wzrośnie ona do poziomu 14,50 zł za godzinę.

Co ma wpływ na to o ile wzrośnie pensja minimalna?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Powyższa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę uwzględnia warunki określone w przepisach tejże ustawy, tj.:

  • zwiększenie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2018 r. o prognozowany na 2019 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, powiększony dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto w 2019 r.,
  • zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r. z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym (102,0%), a prognozowanym (101,3%) wzrostem cen w 2017 r.

W przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 8 czerwca br. „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2019” przewidziano następujące prognozy:

  • średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3%,
  • realny przyrost PKB – 3,8%.

Dyskusja w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia

W związku z tym, że w terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2019 r. na forum Rady Dialogu Społecznego, zgodnie z powyższą ustawą Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września bieżącego roku. Co istotne, zaproponowane minimalne wynagrodzenie nie może być niższe od tego zaproponowanego Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. Określona w projekcie rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – 2 220 zł oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej – 14, 50 zł w 2019 r. są jednak analogiczne do propozycji, które wcześniej przedstawił rząd.

Jak kształtowała się płaca minimalna na przestrzeni lat? 

Podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia 2019 r. sprawi, że pracownik zatrudniony za najniższą krajową dostanie na rękę (netto) ok. 1613 złote.

Płaca minimalna w Polsce na przestrzeni lat (2010-2019)

Rok

Płaca minimalna brutto

Płaca minimalna netto

2019

2 220 zł

1 613, 23 zł

2018

2 100 zł

1 530, 00 zł

2017

2 000 zł

1 459, 48 zł

2016

1 850 zł

1 355, 69 zł

2015

1 750 zł

1 286, 16 zł

2014

1 680 zł

1 237, 20 zł

2013

1 600 zł

1 181, 38 zł

2012

1 500 zł

1 111, 86 zł

2011

1 386 zł

1 032, 34 zł

2010

1 317 zł

984, 15 zł

Kary dla pracodawców

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.  

Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę rosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Warto nadmienić, że od 1 stycznia 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo do niezapowiedzianych kontroli pracodawców w zakresie przestrzegania prawa pracy i legalności zatrudnienia. Kontroli PIP-u można się spodziewać o każdej porze. Inspektorzy mogą nałożyć na nieuczciwego pracodawcę karę w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł oraz nakazać wypłatę pracownikowi zaległego wynagrodzenia.

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. mogą Państwo znaleźć tutaj.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenia za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650).

Źródła:

  1. www.rcl.gov.pl,
  2. www.mpips.gov.pl

Skomentuj