Ile kosztuje bezpieczeństwo w firmie?

Ile kosztuje bezpieczeństwo w firmie?

Panuje przekonanie, że zapewnienie pracownikom warunków bezpiecznej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami powoduje jedynie dodatkowe koszty, nie dając wymiernych korzyści.

Do kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczane są koszty powstałe w wyniku nieodpowiednich warunków środowiska pracy, jak i koszty wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Poniżej przedstawiamy najczęściej ponoszone koszty związane z utrzymaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

  1. Koszty związane z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarzą­dzania bezpieczeństwem i higieną pracy:
  • koszt przeprowadzenia przeglądu wstępnego bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • koszty związane z opracowaniem i realizacją planów osiągania celów wynikających z polityki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • koszty monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy (obejmujące w szczególności koszt czasu poświęconego na monitorowanie, koszt wykorzystywanych do moni­torowania przyrządów i ich utrzymywania, koszt usług związanych z monitorowa­niem itp.),
  • koszty związane z planowaniem i realizacją działań korygujących i zapobiegawczych (w tym koszt zmian w organizacji pracy, koszt inwestycji, koszty lekarskich badań profilaktycznych, koszty stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz ich utrzymania),
  • koszty szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szkoleń związa­nych z wdrożeniem i utrzymywaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i hi­gieną pracy,
  • koszty przeprowadzenia audytów wewnętrznych i zewnętrznych itp.
  1. Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy związane z ubezpieczeniami:
  • na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • z tytułu odpowiedzialności cywilnej za skutki działalności pracodawcy w stosunku do osób trzecich.

Skomentuj