"Ile" może Państwowa Inspekcja Pracy?

"Ile" może Państwowa Inspekcja Pracy?

Każdym rokiem przybywa pracy Państwowej Inspekcji Pracy. W 2013 roku liczba skarg przekroczyła 44 tysiące, a większość z nich dotyczyła opóźnień w wypłacaniu wynagrodzeń.

Najczęściej pieniądze przeznaczone na wynagrodzenia były wykorzystywane do realizacji innych zobowiązań firmy. Nie brakowało też zawiadomień o niewłaściwie sporządzonych umowach oraz przekraczaniu czasu pracy.

W zeszłym roku inspektorzy pracy nałożyli około 19 tys. Mandatów oraz skierowali do sądów prawie 3770 wniosków o ukaranie.

Warto przypomnieć, że inspektor pracy ma prawo przeprowadzenia o każdej porze dnia i nocy, bez uprzedzenia, kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, we wszystkich podmiotach, na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne.

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów inspektor pracy jest uprawniony wydać nakaz (decyzję administracyjną):

  • usunięcia stwierdzonych uchybień gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • natychmiastowego wstrzymania prac lub skierowania pracowników lub osób do innych prac gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub osób wykonujących te prace;
  • wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi.

Jeżeli dopuszczenie do eksploatacji nowo wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy mogłoby spowodować bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia osób zatrudnionych, inspektor pracy zgłasza sprzeciw wobec jego uruchomienia. 

Inne nieprawidłowości inspektor pracy reguluje poprzez wystąpienie. Za wykroczenie przeciwko prawom pracownika inspektor pracy ma prawo ukarać sprawcę mandatem lub wystąpić do sądu z wnioskiem o jego ukaranie. Okręgowy inspektor pracy może wydać nakaz zaprzestania działalności przez zakład pracy lub jego część, jeżeli stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu pracowników i nie da się go zlikwidować, stosując inne środki prawne przewidziane dla inspektora pracy.

Źródło

Skomentuj