Instalacja odgromowa w zakładzie pracy

Instalacja odgromowa w zakładzie pracy

Każdy zakład pracy powinien być wyposażony w instalację odgromową, która to pozwoli na bezpieczne wykonywanie pracy także we czasie burz i ulew.

szkolenie

Instalacje odgromowe (piorunochronne) obiektów budowlanych mają za zadanie przejęcie i odprowadzenie do ziemi ładunku wyładowania piorunowego. Służą one więc głównie do ochrony przed bezpośrednim uderzeniem pioruna w chroniony obiekt (ochrona zewnętrzna). Instalacje odgromowe odgrywają również rolę w zakresie ochrony wewnątrz obiektu przed skutkami rozpływu prądu pioruna w urządzeniu piorunochronnym (ochrona wewnętrzna).

W niektórych przypadkach do stosowania systemów ochrony odgromowej jesteśmy zobligowani poprzez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozporządzeniu tym stwierdzono:

  • zgodnie z § 53 ust. 2 budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych;
  • § 183 ust. 1 pkt. 10 dotyczący ochrony wewnętrznej stanowi, że w instalacjach elektrycznych należy stosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej;
  • § 184 ust. 1 zawiera zalecenie stosowania uziomów instalacji elektrycznej w postaci metalowych konstrukcji budynków, zbrojeń fundamentów oraz innych metalowych elementów umieszczonych w niezbrojonych fundamentach stanowiących sztuczny uziom fundamentowy.

Wymagania dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych określa czteroczęściowa norma serii PN-EN 62305.

Norma PN-EN 62305-2 wprowadza cztery klasy urządzenie piorunochronnego (LPS), które powinny być wybierane na podstawie oceny ryzyka powodowanego przez prądy piorunowe. Porównanie wyznaczonych wartości ryzyka z wartościami uznanymi za tolerowane pozwala ustalić potrzebę stosowania środków ochrony odgromowej i dobrać odpowiednią ich skuteczność.

W skład instalacji piorunochronnej obiektu budowlanego wchodzą:

  • zwody przeznaczone do bezpośredniego przyjmowania wyładowań atmosferycznych;
  • przewody odprowadzające, łączące zwody z przewodami uziemiającymi lub uziomem fundamentowym;
  • przewody uziemiające łączące przewody odprowadzające z uziomem;
  • uziomy, czyli elementy metolowe lub zespoły elementów metalowych umieszczone w gruncie i zapewniające z nim połączenie elektryczne.

Wymagane jest, aby w pierwszej kolejności jako elementy instalacji piorunochronnej wykorzystać naturalne elementy konstrukcyjne występujące w obiekcie. Jeżeli części naturalnych brak istnieje potrzeba ich uzupełnienia. W normie podane są szczegółowe zasady doboru poszczególnych sztucznych elementów instalacji.

Skomentuj