Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w 9. krokach

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w 9. krokach

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy traktować przede wszystkim jako dokument regulujący zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym obiektu.

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zapewniają i wdrażają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publiczne zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. Powinna się ona znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Prawidłowo sporządzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zawierać:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem,

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym, a także czynnościom konserwacyjnym,

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane,

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi,

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami,

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, i terenu przyległego, z uwzględnieniem odpowiednich graficznych danych,

9) wskazanie osób lub podmiotów ją opracowujących.

Skomentuj