Instrukcja „BHP przy transporcie ręcznym” dla apteki

W każdym zakładzie pracy – także w aptekach – jednym z nieodzownych elementów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy są instrukcje bhp. Trudno także wskazać aptekę, w której nie są wykonywane ręczne prace transp.

Poniżej przykład instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych w aptece. Oczywiście nie można go w pełni traktować jako wzorca, gdyż warunki pracy w konkretnej firmie zawsze wymuszają dostosowanie instrukcji bhp do określonego, zindywidualizowanego stanu faktycznego.

 

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy

przy ręcznych pracach transportowych w aptece

 I. Uwagi ogólne

 1. Ręczne prace transportowe może wykonywać pracownik, który:

a) posiada aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy,

b) odbył szkolenie wstępne ogólne oraz stanowiskowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego szkolenia okresowego
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. Zabronione jest wykonywanie ręcznych prac transportowych przez kobiety w ciąży, pracowników młodocianych oraz uczniów i stażystów.

II. Podstawowe warunki bezpiecznej pracy

 1. Organizacja ręcznych prac transportowych, w tym stosowane metody pracy, powinny przede wszystkim zapewnić wyeliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika, zwłaszcza urazów kręgosłupa, i ograniczenie do minimum odległości ręcznego przemieszczania przedmiotów.
 2. Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów – tam gdzie to możliwe – należy zapewnić sprzęt pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkości, masy i rodzaju, zapewniający bezpieczne oraz dogodne wykonywanie pracy.
 3. Organizując ręczne prace transportowe, należy zawsze brać pod uwagę konieczność unikania ręcznego przemieszczania przedmiotów.
 4. Przy pracach związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów należy zapewnić wystarczającą przestrzeń, zwłaszcza w płaszczyźnie pionowej, umożliwiającą zachowanie prawidłowej pozycji ciała pracownika podczas pracy.
 5. Powierzchnia, po której są przemieszczane ręcznie przedmioty, powinna być równa, stabilna i nieśliska.
 6. Ostre, wystające elementy przedmiotów przemieszczanych powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający urazom.
 7. Opakowania przedmiotów przemieszczanych ręcznie powinny być wykonane z odpowiednio wytrzymałych materiałów i nie powinny stwarzać zagrożeń wypadkowych związanych w szczególności z ich kształtem, w tym ostrymi krawędziami.

III. Czynności przed rozpoczęciem pracy

 1. Zaopatrzyć się w odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz założyć stosowne do wykonywanej pracy odzież i obuwie robocze.
 2. Przygotować odpowiedni sprzęt i materiały.

IV. Czynności podczas pracy

 1. Zachować uwagę i ostrożność.
 2. Czynności wykonywać bez zbędnego pośpiechu.
 3. Pamiętać, że:

a) sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach powinien zapewniać ich równowagę i stabilność podczas przemieszczania,

b) przedmioty przewożone na wózkach nie powinny wystawać poza obrys wózka i przysłaniać pola widzenia (w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przewożenie przedmiotów w warunkach niespełnienia tych wymagań, o ile praca odbywa się pod nadzorem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie),

c) sposób rozmieszczenia przedmiotów w opakowaniach powinien zapewnić ich stabilność podczas przemieszczania.

V. Czynności zabronione

 1. Praca bez wymaganych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
 2. Przekraczanie dopuszczalnych mas transportowanych ciężarów. Mianowicie:

a) masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać dla kobiet:

– 12 kg przy pracy stałej,

– 20 kg przy pracy dorywczej;

b) masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać dla mężczyzn:

–  30 kg przy pracy stałej,

–  50 kg przy pracy dorywczej;

c) w odniesieniu do kobiet zabronione jest ręczne przenoszenie pod górę – po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 5 m – ciężarów o masie przekraczającej 8 kg przy pracy stałej oraz 15 kg przy pracy dorywczej;

d) dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 350 kg na wózku 2-kołowym i 450 kg na wózku 3- lub 4-kołowym;

e) przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochyleniach większych niż 5% masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 250 kg na wózku 2-kołowym i 350 kg na wózku 3- lub 4-kołowym;

f) zabronione jest przewożenie przez kobiety ciężarów o masie przekraczającej 80 kg przy użyciu wózków 2-, 3- lub 4-kołowych (podana masa obejmuje masę urządzenia transportowego i dotyczy przewożenia ciężarów po równej, twardej i gładkiej powierzchni o pochyleniu nieprzekraczającym 2% – w przypadku powierzchni nierównej masa ciężarów nie może przekraczać 48 kg).

3. Ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub odległość przekraczającą 25 m.

4. Ręczne przenoszenie przedmiotów, których środek ciężkości po ustawieniu w pozycji do podnoszenia i po podniesieniu znajdowałby się powyżej połowy wysokości przedmiotu.

5. Ręczne przenoszenie przedmiotów przez pomieszczenia, schody, korytarze lub drzwi zbyt ciasne i wąskie w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów.

6. Ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po pochyleniach powierzchni większych niż 8% i na odległość większą niż 200 m.

7. Gromadzenie na drogach komunikacyjnych zbędnych przedmiotów, opakowań itp.

VI. Czynności po zakończeniu pracy

 1. Uprzątnąć stanowisko pracy z odpadów i opakowań.
 2. Oczyścić i ułożyć w wyznaczonym miejscu używany sprzęt.

VII. Uwagi końcowe

 1. Każdy wypadek należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a miejsce zdarzenia pozostawić bez zmian.
 2. W przypadku wątpliwości odnośnie do bezpiecznego wykonywania pracy pracownik ma prawo ją przerwać i zwrócić się do przełożonego o ich wyjaśnienie.

VIII. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.).

…………………………………………………………..

(podpis kierownika apteki i data)

 

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj