Instruktaż stanowiskowy pracowników adm.-biurowych

Instruktaż stanowiskowy pracowników adm.-biurowych

W artykule przedstawiamy wzorcowy program szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych.

Szkolenie dla tej grupy pracowniczej powinno być przeprowadzone w formie instruktażu, na podstawie szczegółowego programu szkolenia.
Instruktaż stanowiskowy winien być przeprowadzony przed dopuszczeniem pracownika do  pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenie to powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do obowiązków pracownika.
Osobą prowadzącą tego typu szkolenie może zostać pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba – jako osoba kierująca pracownikami. Osoba taka musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz posiadać przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu.
Sposób realizacji oraz czas trwania poszczególnych etapów instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od przygotowania zawodowego, dotychczasowego stażu pracownika oraz zagrożeń występujących na jego stanowisku pracy. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych instruktaż stanowiskowy powinien trwać 2 godziny.
Prowadzący instruktaż stanowiskowy osoby zatrudnionej na stanowisku administracyjno-biurowym winien dostosować ten instruktaż do przygotowania zawodowego instruowanego pracownika. Powinien pominąć zagadnienia znane instruowanemu pracownikowi, a zaoszczędzony czas wykorzystać na zagadnienia specyficzne dla danego zakładu, mające wpływ na bezpieczeństwo instruowanej osoby i współpracowników.
Instruktażem stanowiskowym powinny być objęte osoby narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. Praca na stanowisku z obsługą komputera należy do prac uciążliwych.

Cele kształcenia   

Celem instruktażu stanowiskowego jest przygotowanie pracownika do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku poprzez przekazanie mu: 

  • informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą; 
  • wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych; 
  • wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Komentarze (2)

Wynik szkolenia

wenika - 9 grudnia 2017 10:47

Zgodnie z § 11 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Rozporządzenie w swojej treści nie podje sposobu ani formy przeprowadzenia sprawdzianu. Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym wyżej wymienionego szkolenia jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia.

wynik szkolenia

Ryszard Kryjom - 4 grudnia 2017 14:41

/jak udekumentować sprawdzian wiedzy ?

Skomentuj