Istotne zagadnienia dla pracowników na 2021 r.

Jednymi z najważniejszych zagadnień dla pracowników są kwestie wynagrodzeń i urlopów. Czego zatrudniona osoba może spodziewać się w najbliższym czasie? Kiedy pracownikowi należy się 26 dni urlopu a kiedy 20? Ile będzie wynosiło minimalne wynagrodzenie w nadchodzącym roku?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Jedną z najważniejszych informacji, która dotyczy pracodawców jak i pracowników jest ta o wzroście minimalnego wynagrodzenia. Już od 1 stycznia 2021 roku płaca minimalna wzrośnie o 7,7 % − z 2600 zł brutto do 2800 zł brutto. Według prognoz minimalne wynagrodzenie stanowić będzie 53,2 % przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. minimalna stawka godzinowa będzie wyższa od obecnej o 1,30 zł i będzie wynosiła 18,30 zł brutto dla określonych umów cywilnoprawnych. Obecnie minimalne wynagrodzenie otrzymuje blisko 1,7 mln pracowników.

Wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach:

 • 2021 r. − 2800 zł;
 • 2020 r. −  2600 zł;
 • 2019 r. − 2250 zł;
 • 2018 r. − 2100 zł;
 • 2017 r. − 2000 zł;
 • 2016 r. − 1850 zł;
 • 2015 r. − 1750 zł;
 • 2014 r. − 1680 zł;
 • 2013 r. − 1600 zł.

Dowiedz się ile dni urlopu Ci przysługuje

Każdemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu jest zależny od stażu pracy pracownika. Do stażu pracy wlicza się również okres edukacji. Rodzaj ukończonej szkoły przekłada się na staż pracy, który brany jest pod uwagę przy wyliczaniu urlopu.

Rodzaj ukończonej szkoły a staż pracy
Ukończona szkoła Do stażu pracy wlicza się:
zasadnicza szkoła zawodowa lub równorzędna nie więcej niż 3 lata
średnia szkoła zawodowa nie więcej niż 5 lat
średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych

 

5 lat

Średnia szkoła ogólnokształcąca 4 lata
Szkoła policealna 6 lat
licencjat lub szkoła wyższa 8 lat

Wymiar urlopu wynosi:

 • 20 dni na rok kalendarzowy dla pracownika ze stażem pracy poniżej 10 lat;
 • 26 dni na rok kalendarzowy dla pracownika ze stażem pracy co najmniej 10 lat.

Przy wyliczeniu stażu pracy nie sumuje się okresów ukończenia poszczególnych szkół. Pod uwagę bierze się tę szkołę, która przy obliczaniu stażu pracy zapewnia pracownikowi najwyższą liczbę lat możliwą do uwzględnienia.

W przypadku kiedy pracownik w czasie zatrudnienia pobierał naukę, do stażu pracy wlicza się jedynie albo okres zatrudnienia, albo okres nauki – w zależności, który jest korzystniejszy dla pracownika.

Należy pamiętać, iż przepisy Kodeksu pracy określają jedynie podstawowy wymiar urlopu. Mając na uwadze specyficzne warunki panujące na stanowisku pracy bądź cechy charakterystyczne określonego zawodu układy zbiorowe i umowy o pracę mogą wyznaczać korzystniejszy okres urlopu.

Pracownik, zatrudniony na pierwszą umowę o pracę, otrzymuje prawo do urlopu wypoczynkowego z każdym przepracowanym miesiącem. Za każdy miesiąc otrzymuje 1/12 wymiaru urlopu przysługującego za cały rok. W kolejnych latach, pracownik otrzymuje, prawo do pełnego urlopu wypoczynkowego w każdą rocznicę rozpoczęcia pracy. Prawo do kolejnych urlopów zatrudniony nabywa (z góry) z każdym kolejnym miesiącem roku kalendarzowego.

Pracownikom, którzy zatrudnieni są u więcej niż jednego pracodawcy w danym roku kalendarzowym wylicza się prawa do urlopu uwzględniając okres zatrudnienia poprzedzający nawiązanie umowy o pracę z firmą, która udzielić ma tego urlopu.

Ustalając prawo do urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy stosuje się zasady dotyczące dotychczasowego stażu pracy (w tym ukończonej szkoły), a wymiar urlopu jest adekwatny do części etatu.

W przypadku, kiedy pracownik jest zatrudniony w trakcie roku na okres krótszy niż do końca roku kalendarzowego urlop mu przysługujący wynosi (w zależności od stażu pracy) 20/12 lub 26/12 dni pomnożone przez liczbę miesięcy zatrudnienia.

Najistotniejsze zasady przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego:

 • jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy;
 • urlop wypoczynkowy jest płatny;
 • przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego niepełny kalendarzowy miesiąc zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca − wyjątek dla pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy;
 • co najmniej jedna część urlopu powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych;
 • pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym – urlop na żądanie;
 • urlopu niewykorzystanego w danym roku kalendarzowym należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego;
 • w przypadku kiedy w trakcie roku kalendarzowego wymiar urlopu się zwiększy, pracownikowi przysługuje tzw. urlop uzupełniający.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. poz. 1596).

Źródła pomocnicze:

 1. https://www.biznes.gov.pl/
 2. https://www.premier.gov.pl/

Skomentuj