Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia się COVID-19 w miejscu pracy?

Koronawirus w krótkim czasie o 180 stopni zmienił rzeczywistość, w której żyjemy. Zmieniły się zasady utrzymywania relacji społecznych, zmieniła się sytuacja gospodarcza i dla wielu ludzi zmienił się również sposób, w jaki pracują. Wiele firm rozpoczęło pracę zdalną, jednak pracownicy niektórych z nich w dalszym ciągu pracują stacjonarnie przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Wprowadzanie norm mających za zadanie ograniczenie narażenia pracowników na zarażenie się COVID-19 w miejscu pracy wymaga najpierw wykonania oceny ryzyka. Kolejnym krokiem powinno być zastosowanie środków kontroli pozwalających wyeliminować ryzyko, a w przypadku kiedy jest to niemożliwe należy wprowadzić środki minimalizujące narażenie pracownika.  Zastosowanie ich należy rozpocząć od środków zbiorowych, w razie potrzeby poszerzyć je o środki osobiste (np. środki ochrony indywidualnej). W niniejszym tekście przedstawiono przykładowe środki kontroli, jednak nie wszystkie z nich mogą mieć zastosowanie ze względu na specyfikacje stanowisk pracy.

  • Jeżeli jest to możliwe należy świadczyć usługi zdalne. W zakładzie pracy powinno wykonywać się wyłącznie niezbędne prace. W miarę możliwości, należy odłożyć niektóre prace do momentu, kiedy ryzyko będzie niższe. W zakładzie pracy powinni znajdować się wyłącznie niezbędni pracownicy.  Obecność osób postronnych powinna być ograniczona.
  • Kontakt fizyczny między pracownikami powinien zostać ograniczony. Pracownicy, którzy mogą swoje obowiązki wykonywać samodzielnie i nie muszą korzystać z maszyn lub specjalnego sprzętu powinni zostać odizolowani. W miarę możliwości, takim pracownikom można zorganizować miejsce pracy w wolnych pomieszczeniach biurowych, sali konferencyjnej czy pokoju pracowniczym. Narażonym na zagrożenia pracownikom (osobom z chorobami przewlekłymi – nadciśnienie, problemy z sercem lub płucami, cukrzykom, osobom, które przyjmują leki przeciwnowotworowe lub innego rodzaju immunosupresyjne oraz ciężarnym) należy zaproponować pracę zdalną. Pracę zdalną można również zaproponować pracownikom, których członkowie rodzin są narażeni na ryzyko.
  • Wyeliminowanie lub ograniczenie fizycznego kontaktu pracownika z klientem oraz pomiędzy klientami. Przyjmowanie zamówień telefonicznych lub on-line, wprowadzenie bezkontaktowej dostawy, kontrola ilości wejść (aby zapobiegać tworzeniu się tłumu), zachowanie dystans fizyczny.
  • Realizację zamówień, ich dostawę lub odbiór należy przeprowadzać na zewnątrz. Kierowcy powinni zostać wyposażeni w środki dezynfekujące, a we wnętrzu pojazdu powinna zostać zachowana higiena. Toalety, stołówki, prysznice i przebieralnie, przy zachowaniu środków ostrożności, powinny zostać udostępnione dla dostawców.
  • W przypadku, kiedy niemożliwym jest zachowanie dystansu 2 metrów pomiędzy pracownikami, należy umieścić pomiędzy nimi nieprzepuszczalne bariery. Mogą być to specjalnie, wyprodukowane do takich celów, przegrody lub przystosowane z innych materiałów – arkusze z tworzywa, szafki, ścianki działowe. Nie powinno się wykorzystywać przedmiotów, które nie są solidne, posiadają otwory lub mogą stwarzać zagrożenie. Kiedy zastosowanie takich przegród jest niemożliwe, należy wyznaczyć dodatkową przestrzeń pomiędzy pracownikami.
  • Kiedy niemożliwe jest ograniczenie fizycznego kontaktu, należy go zminimalizować czasowo do 15 minut. Ograniczony powinien zostać kontakt między pracownikami różnych działów w przedsiębiorstwie. Czas przerw powinien być tak ustalony, aby zminimalizować liczbę pracowników przebywających w tym samym momencie w pomieszczeniu socjalnym, stołówce czy kuchni. Należy upewnić się, że w przebieralniach czy łazienkach w danej chwili przebywa tylko jedna osoba. Aby pracownicy wchodzili do pomieszczenia pojedynczo należy umieścić na drzwiach głównych znak informujący o tym, że jedna toaleta jest zajęta. Pracownikom należy zapewnić wodę i mydło lub środek do dezynfekcji rąk. Pomieszczenie powinno być często sprzątane, szczególnie często dotykane miejsca.
  • Należy nie obciążać nadmiernie pracowników personelu sprzątającego. W tym celu można przydzielić dodatkowe osoby do takich czynności oraz prosić pracowników o zachowanie porządku przy stanowisku pracy. Należy zaopatrzyć pracowników w kosze na śmieci z plastikowymi workami oraz chusteczki.

Jeśli pomimo wdrożenia wszystkich dostępnych środków bezpieczeństwa w dalszym ciągu stwierdza się ryzyko zakażenia, powinno się wprowadzić konieczne środki ochrony indywidualnej.

  • Zaopatrzenie pracowników i zalecenie im używania maseczek na twarz i rękawiczek.
  • Rozwiesić plakaty z informacjami o higienie rąk, właściwymi zachowaniu podczas kichania i kaszlu, konieczności pozostania w domu w przypadku choroby. Plakaty powinny być rozwieszone w miejscach z odpowiednią widocznością np. przy wejściu do zakładu pracy.
  • Ułatwić pracownikom zmianę z transportu zbiorowego na indywidualny. W tym celu można udostępnić pracownikom miejsce parkingowe, miejsce, w którym można przechować rower lub zachęcić pracowników do przychodzenia do pracy pieszo.
  • Jeżeli jest to niezbędne należy pozwolić pracownikom na elastyczne korzystanie ze zwolnień i pracy zdalnej w celu ograniczenia fizycznej obecności w miejscu pracy.

Jak wspierać pracowników rozpoczynających pracę zdalną?

W środowisku domowym może brakować wielu, przydatnych w pracy rzeczy, dostępnych w miejscu zatrudnienia. Poniżej zostały przedstawione sugestie na temat ograniczania ryzyka dla pracujących zdalnie, którzy nie mogli właściwie przygotować stanowiska pracy w domu.  Zaleca się:

  • Mieć na uwadze, że u pracowników może wystąpić uczucie presji i izolacji, które może doprowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym. Wsparcie wypływające ze strony kierownictwa i współpracowników jest bardzo istotne.
  • Przeprowadzić oceny ryzyka uwzględniając pracujących zdalnie oraz ich przedstawicieli.
  • Zezwolić na wypożyczenie sprzętu niezbędnego do pracy. W przypadku, kiedy pracownicy, nie mogą osobiście odebrać sprzętu zaleca się jego dostawę. Aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania należy prowadzić rejestr wypożyczanego sprzętu.
  • Zaznajomić pracowników z zasadami ergonomii, przedstawić informacje dotyczące właściwej postawą ciała podczas pracy oraz zalecić częstą gimnastykę.
  • Zalecić pracownikom regularne przerwy na wstawanie, rozciąganie i ruszanie się.
  • Przydzielić pracującym zdalnie wsparcie z zakresu IT.
  • Zagwarantować dobrą komunikację pomiędzy pracującymi na każdym szczeblu.
  • Pamiętać, że osoby mieszkające z pracownikami również mogą pracować zdalnie. Dzieci pracowników, które nie są w wieku szkolnym lub te, które mają zdalne nauczanie mogą wymagać opieki.
  • Okazywać zrozumienie proponując elastyczność w zakresie produktywności i godzin pracownikom, którzy opiekują się przewlekle chorymi lub osobami starszymi.
  • Wspierać pracujących zdalnie w formowaniu granic pomiędzy czasem wolnym a godzinami pracy – jasno nakreślając kiedy powinni być dostępni.

Źródło: https://osha.europa.eu/pl/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view

Skomentuj