Jaka składka wypadkowa od 1 kwietnia?

Jaka składka wypadkowa od 1 kwietnia?

W kwietniu br. zmianie ulegną kategorie ryzyka oraz odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenia społeczne z tytułów wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Nowy okres składkowy na ubezpieczenie wypadkowe dla większości płatników przyniesie obniżkę stopy procentowej, tak wynika z projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Akt ten wydawany jest na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.  

Zgodnie z tą ustawą płatnicy składek podzieleni są na dwie grupy:

  1. zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
  2. zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Dla pierwszej grupy stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest taka sama i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności. Taka sama stopa procentowa składki obowiązuje dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON. Od kwietnia br. składka ta spadnie z obecnych 1,8 % do 1,67%. Koszty składki wypadkowej tej grupy ponosi w całości pracodawca, dlatego też spadek ten najbardziej odczują większe firmy.

Dla drugiej grupy, czyli dla płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych – stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Stopę procentową składki ZUS ustala tym płatnikom, którzy za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przesyłali Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA. 

O ostatecznej wysokości stopy procentowej decydować będzie zarówno stopa procentowa ustalana dla grupy działalności, jak i indywidualny wskaźnik korygujący ustalany przez ZUS. Dopuszczalne wartości wskaźnika korygującego wynoszą od 0,5 do 1,5.

Natomiast dla pozostałych płatników składek, którzy nie składali informacji ZUS IWA z uwagi na brak obowiązku jej składania, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której płatnik należy.

Płatnicy składek zostali przyporządkowani do określonych grup działalności, w zależności od rodzaju działalności Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ujętej w rejestrze REGON podmiotów gospodarki narodowej.

Kategorie ryzyka wraz z odpowiadającymi im stopami procentowymi składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności ustala, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, którym jest obecnie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Skomentuj