Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Pracodawcy mogą świadomie bądź nieświadomie dopuścić się wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Mogą one dotyczyć stricte prawa pracy, jak i przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika w Kodeksie pracy

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika zostały określone w wielu aktach prawnych dotyczących prawa pracy, niemniej jednak główne naruszenia zostały wymienione w art. 281 i 282 Kodeksu pracy. Zgodnie ze wskazanymi przepisami pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu popełnia wykroczenia przeciwko prawom pracownika gdy:

 1. zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z przepisami prawa pracy powinna być zawarta umowa o pracę,
 2. nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy,
 3. wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,
 4. stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników,
 5. narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,
 6. nie prowadzi dokumentacji pracowniczej,
 7. nie przechowuje dokumentacji pracowniczej przez okres wynikający z przepisów prawa,
 8. pozostawia dokumentację pracowniczą w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 9. nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,
 10. nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu,
 11. nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy.

Wymienione wykroczenia w Kodeksie pracy zagrożone są grzywną od 1000 zł do 30 000 zł.

Skomentuj