Jakie zmiany w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp?

Jakie zmiany w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp?

28 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

szkolenie

28 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, ze zm.).

Główną zmianą, którą wprowadza rozporządzenie zmieniające jest rezygnacja z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, wymaganej dotychczas we wzorze karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do ww. rozporządzenia. Zmiana ta podyktowana jest faktem, iż w dniu 28 czerwca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła dokument rządowy pt.: „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci i pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. W związku z tym członkowie Rady Ministrów zostali zobowiązani do przeprowadzenia, w terminie 1 roku od dnia przyjęcia niniejszego dokumentu, działań w zakresie deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/ pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Związane jest to także ze zmianą wzorów:

  • protokołu powypadkowego,
  • statystycznej karty wypadku przy pracy.

Ważne! Dotychczasowe wzory karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp mogą być nadal stosowane bez obowiązku stawiania na nich pieczęci/pieczątek, nie dłużej jednak niż do końca dnia 31 grudnia 2019 r. Natomiast karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp wydane przed wejściem w życie zmian do rozporządzenia zachowują moc.

Rozporządzenie zmieniające wprowadza także zmiany dostosowujące do aktualnego stanu prawnego, zmienionego głównie wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wyprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. 

Skomentuj