Jakie zmiany w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp?

28 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

28 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, ze zm.).

Główną zmianą, którą wprowadza rozporządzenie zmieniające jest rezygnacja z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, wymaganej dotychczas we wzorze karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do ww. rozporządzenia. Zmiana ta podyktowana jest faktem, iż w dniu 28 czerwca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła dokument rządowy pt.: „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci i pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. W związku z tym członkowie Rady Ministrów zostali zobowiązani do przeprowadzenia, w terminie 1 roku od dnia przyjęcia niniejszego dokumentu, działań w zakresie deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/ pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Związane jest to także ze zmianą wzorów:

 • protokołu powypadkowego,
 • statystycznej karty wypadku przy pracy.

Ważne! Dotychczasowe wzory karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp mogą być nadal stosowane bez obowiązku stawiania na nich pieczęci/pieczątek, nie dłużej jednak niż do końca dnia 31 grudnia 2019 r. Natomiast karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp wydane przed wejściem w życie zmian do rozporządzenia zachowują moc.

Rozporządzenie zmieniające wprowadza także zmiany dostosowujące do aktualnego stanu prawnego, zmienionego głównie wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wyprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. 

Nowelizacja wprowadza zmiany przepisu §1a pkt 2 ww. rozporządzenia odnoszącego się do pojęcia jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiana nazewnictwa dotyczy:

 1. placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego zmienia się na: placówkę kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego,
 2. szkołę ponadgimnazjalną zmienia się na: szkołę ponadpodstawową,
 3. jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową zmienia się  na: podmiot wchodzący w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej zmienia się na: przedsiębiorcę prowadzącego działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Ostatnia zmiana nazewnictwa ma o tyle ważne znaczenie, że osoba fizyczna prowadząca działalność, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie może prowadzić działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jako jednostka organizacyjna. Osoba fizyczna prowadząca działalność nieewidencjonowaną nie jest przedsiębiorcą i do czasu zarejestrowania działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie stanowi jednostki organizacyjnej w rozumieniu art. §1a pkt 2 lit. e ww. rozporządzenia.

Zmianie ulega również przepis §14 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia dotyczący grup pracowników, którzy podlegają szkoleniom okresowym bhp. Chodzi tu o zmiany, które wprowadziła ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, określające możliwość zwolnienia niektórych pracowników administracyjno-biurowych z odbywania szkoleń okresowych w dziedzinie bhp. Zwolnienie dotyczy pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dotychczas obowiązujący przepis §14 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia w sprawie szkoleń okresowych bhp obejmował dwie grupy pracowników:

 • pracowników administracyjno-biurowych oraz innych niewymienionych w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Rozporządzenie zmieniające rozdziela powyższy przepis na dwa punkty:

 • pkt 5 ma zastosowanie do pracowników administracyjno-biurowych,
 • pkt 6 odnosi się do pracowników innych niewymienionych w pkt 1-5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powyższa zmiana, oprócz dostosowania do aktualnego stanu prawnego, może ułatwić pracodawcom określenie poszczególnych grup stanowisk dla potrzeb szkolenia w dziedzinie bhp. Dotąd obowiązujący przepis § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia mógł bowiem prowadzić do kwalifikowania wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach określonych w tym punkcie (w tym np. nauczycieli, pracowników podmiotów leczniczych, instytutów badawczych) do jednej grupy pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Rozporządzenie zmieniające weszło w życie 28 czerwca 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a w zakresie zmienianego § 1a pkt 2 lit. a i b, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Z całością rozporządzenie zmieniającego mogą Państwo zapoznać się tutaj.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, ze zm.).

Skomentuj