Kiedy należy wyznaczyć koordynatora ds. BHP?

Kiedy należy wyznaczyć koordynatora ds. BHP?

Z uwagi na dużą różnorodność prac wykonywanych przez pracowników jednocześnie w tym samym miejscu (np. na budowie), zatrudnionych przez różnych pracodawców niezbędne jest koordynowanie realizacji poszczególnych zadań.

W polskim ustawodawstwie ogólny zapis o powoływaniu koordynatora odnaleźć można tylko w art. 208 Kodeksu pracy. Określa on, że jeżeli w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy Ci mają obowiązek:

  • współpracować ze sobą,
  • wyznaczyć koordynatora, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
  • ustalić zasady współdziałania, uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowa lub życia pracowników,
  • informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym, występującym podczas wykonywania przez nich prac.

Wyznaczenie ww. koordynatora ma na celu zapewnienie jednolitego nadzoru i powinno dawać gwarancję pełnego respektowania przepisów bhp w miejscu wykonywania prac.  

Ustawodawca nie uregulował jednak sposobu powoływania koordynatora. W przepisach Kodeksu pracy nie odnajdziemy procedury ani formy jego wyboru, czy też zakresu uprawnień. Niemniej jednak ustalenia, dotyczące wyznaczenia koordynatora i zasad współdziałania powinny być dokonane przed przystąpieniem pracodawców do wykonywania prac w tym samym miejscu. Dodatkowo w przepisach nie mamy jasno określone – kto może być koordynatorem. Odpowiedzi możemy doszukiwać się w niektórych aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Kodeks pracy. I tak np. w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej w § 6 ujęty został zakres obowiązków koordynatora, do których należą w szczególności:

  1. niedopuszczenie do stosowania sposobów wykonywania prac bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu pracujących pracowników,
  2. niezwłoczne wstrzymanie pracy w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników i podjęcie działań w celu usunięcia tego zagrożenia,
  3. odsunięcie od pracy pracownika nieprzestrzegającego przepisów i zasad bhp.

Wymienione obowiązki dotyczą prac związanych z pozyskiwaniem drewna oraz eksploatacją urządzeń technicznych.

Skomentuj