Klasy odporności pożarowej i odporności ogniowej

Klasy odporności pożarowej i odporności ogniowej

Przepisy zawarte w warunkach technicznych ustanawiają pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części: „A”, „B”, „C”, „D” i „E”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać, z zastrzeżeniem ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia, dla których określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego, co najmniej wymagania określone w tabeli 4.1.

Tab. 4.1. Wymagania dot. klasy odporności pożarowej

Klasa odporności pożarowej budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5)

główna konstrukcja nośna

konstrukcja dachu

strop1)

ściana zewnętrzna1),2)

ściana wewnętrzna1)

przekrycie dachu3)

1

2

3

4

5

6

7

„A”

R 240

R 30

R E I 120

E I 120

(o↔i)

E I 60

RE 30

„B”

R 120

R 30

R E I 60

E I 60

(o↔i)

E I 304)

RE 30

„C”

R 60

R 15

R E I 60

E I 30

(o↔i)

E I 154)

RE 15

„D”

R 30

(-)

R E I 30

E I 30

(o↔i)

(-)

(-)

„E”

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Oznaczenia w tabeli:

R  – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I   – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) – nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218 przepisów techniczno-budowlanych), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się E I 60, a dla drzwi komór zsypu – E I 30.

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Skomentuj