Kogo skontroluje PIP w 2020 r.?

Kogo skontroluje PIP w 2020 r.?

W 2020 roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 72 tys. kontroli. Jakie branże szczególnie będą inwigilowane przez PIP?

W zakresie prawnej ochrony pracy sprawdzane będzie, czy umowy cywilnoprawne nie są zawierane w warunkach właściwych dla umowy o pracę. Poza tym kontrole zostaną ukierunkowane na sprawdzenie przestrzegania przepisów o czasie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji państwowej, a także w podmiotach o charakterze korporacyjnym. Z kolei działania kontrolne dotyczące wynagrodzeń obejmować będą także sprawdzenie prawidłowości stosowania przepisów dotyczących obowiązku wypłacania minimalnej stawki godzinowej.

Jak przypomniał Główny Inspektor Pracy, w związku z uchwaleniem ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w bieżącym roku PIP prowadziła pierwsze kontrole wynikające m.in. z realizacji obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK, umów o zarządzanie PPK oraz obowiązku dokonywania wpłat do PPK. W przyszłym roku istotnie rozszerzony zostaje krąg podmiotów objętych PPK, w efekcie PIP planuje znacznie większą aktywność kontrolną w zakresie prawidłowości działań pracodawców związanych z realizacją ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

W programie pracy Państwowej Inspekcji Pracy na 2020 rok znalazły się też kompleksowe kontrole obejmujące pracodawców działających w branżach takich jak: opieka zdrowotna, górnictwo oraz handel. Kontrole podmiotów prowadzących działalność leczniczą obejmą placówki szpitalne i ambulatoryjne. W górnictwie - będą ukierunkowane na ujawnienie nieprawidłowości, które mogą skutkować zagrożeniami dla życia lub zdrowia pracowników kopalń oraz podmiotów świadczących usługi górnicze. Obowiązująca od 2018 r. ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni stopniowo ogranicza liczbę handlowych niedziel, dlatego również w przyszłym roku kontrole PIP obejmą realizację postanowień tej ustawy.

Przewiduje się kontynuowanie stałych zadań obejmujących kontrole legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców, kontrole agencji zatrudnienia i przestrzegania prawa wobec pracowników tymczasowych, prawidłowości delegowania pracowników na terytorium RP i z terytorium RP. Od 2020 r. inspektorzy PIP wezmą pod lupę agencje zatrudnienia prowadzone przez cudzoziemców spoza UE.

Program obejmuje również bogatą ofertę działań prewencyjnych i edukacyjnych PIP. Pracodawców w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa będą wspierać przedsięwzięcia pozakontrolne inspekcji pracy, czyli programy prewencyjne, kampanie, współpraca z mediami, szkolenia i doradztwo.

Źródło: www.pip.gov.pl

Skomentuj