Kogo skontroluje PIP w 2020 r.?

W 2020 roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 72 tys. kontroli. Jakie branże szczególnie będą inwigilowane przez PIP?

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła Radzie Ochrony Pracy program działań na 2020 r.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek poinformował, że w przyszłym roku inspekcja pracy zamierza przeprowadzić 72 tys. kontroli. Zaplanowane działania przewidują egzekwowanie długoplanowych strategii, których realizacja wymaga wielu lat konsekwentnych i szeroko zakrojonych akcji, kampanii kontroli i wzmożonego nadzoru. Inspektorzy pracy prowadzić będą kontrole i działania nadzorcze ukierunkowane na kompleksową ocenę wybranych problemów ochrony pracy.

Plan zadań długofalowych na lata 2019-2021 zakłada objęcie szczególną formą nadzoru zakładów pracy, w których wystąpiły wypadki przy pracy. Celem kontroli i działań nadzorczych będzie ograniczanie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Przedmiotem długofalowych działań inspektorów będą także zakłady, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontynuować drugi etap kampanii prewencyjno-kontrolnej „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa”. Przewiduje on kontrole u pracodawców, którzy zakończyli działania dostosowujące ich firmy do standardów prawa i kontrole tych podmiotów, które nie przystąpiły do realizacji programu lub odstąpiły od jego realizacji.

Poza długofalowymi kampaniami w 2020 r. prowadzone będą działania kontrolne w obszarach, gdzie występuje najwięcej zagrożeń. Taką branżą jest budownictwo. Przyjęty dotychczas zakres przedmiotowy kontroli zostanie poszerzony o ocenę przestrzegania przez pracodawców przepisów bhp podczas prac wykonywanych za pomocą żurawi wieżowych i szybkomontujących.

Ponadto w 2020 r. przewidziane są kontrole w zakładach opieki zdrowotnej mające na celu ograniczenie wpływu zagrożeń związanych z przygotowywaniem, podawaniem i przechowywaniem leków cytostatycznych. W programie uwzględniono również kontrole ukierunkowane na eliminowanie działań szkodliwych czynników biologicznych w gospodarce komunalnej oraz na ograniczenie zagrożeń w zakładach rolnych i leśnictwie.

W zakresie prawnej ochrony pracy sprawdzane będzie, czy umowy cywilnoprawne nie są zawierane w warunkach właściwych dla umowy o pracę. Poza tym kontrole zostaną ukierunkowane na sprawdzenie przestrzegania przepisów o czasie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji państwowej, a także w podmiotach o charakterze korporacyjnym. Z kolei działania kontrolne dotyczące wynagrodzeń obejmować będą także sprawdzenie prawidłowości stosowania przepisów dotyczących obowiązku wypłacania minimalnej stawki godzinowej.

Jak przypomniał Główny Inspektor Pracy, w związku z uchwaleniem ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w bieżącym roku PIP prowadziła pierwsze kontrole wynikające m.in. z realizacji obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK, umów o zarządzanie PPK oraz obowiązku dokonywania wpłat do PPK. W przyszłym roku istotnie rozszerzony zostaje krąg podmiotów objętych PPK, w efekcie PIP planuje znacznie większą aktywność kontrolną w zakresie prawidłowości działań pracodawców związanych z realizacją ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

W programie pracy Państwowej Inspekcji Pracy na 2020 rok znalazły się też kompleksowe kontrole obejmujące pracodawców działających w branżach takich jak: opieka zdrowotna, górnictwo oraz handel. Kontrole podmiotów prowadzących działalność leczniczą obejmą placówki szpitalne i ambulatoryjne. W górnictwie – będą ukierunkowane na ujawnienie nieprawidłowości, które mogą skutkować zagrożeniami dla życia lub zdrowia pracowników kopalń oraz podmiotów świadczących usługi górnicze. Obowiązująca od 2018 r. ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni stopniowo ogranicza liczbę handlowych niedziel, dlatego również w przyszłym roku kontrole PIP obejmą realizację postanowień tej ustawy.

Przewiduje się kontynuowanie stałych zadań obejmujących kontrole legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców, kontrole agencji zatrudnienia i przestrzegania prawa wobec pracowników tymczasowych, prawidłowości delegowania pracowników na terytorium RP i z terytorium RP. Od 2020 r. inspektorzy PIP wezmą pod lupę agencje zatrudnienia prowadzone przez cudzoziemców spoza UE.

Program obejmuje również bogatą ofertę działań prewencyjnych i edukacyjnych PIP. Pracodawców w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa będą wspierać przedsięwzięcia pozakontrolne inspekcji pracy, czyli programy prewencyjne, kampanie, współpraca z mediami, szkolenia i doradztwo.

Źródło: www.pip.gov.pl

Skomentuj