Kogo skontroluje PIP w 2021 r.?

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 8 grudnia 2020 r., prowadzonym w formie wideokonferencji zapoznała się z programem działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r. Przedstawił go Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński.

Główny Inspektor Pracy poinformował, że w przyszłym roku inspekcja pracy zamierza przeprowadzić 52 tys. kontroli. Planując taką liczbę, brano pod uwagę, że kontrole będą prowadzone w trudnych warunkach wywołanych pandemią COVID-19, co wiąże się z różnego rodzaju ograniczeniami w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych i wydłużonym czasem trwania czynności kontrolnych z powodu zaostrzonego reżimu sanitarnego. Andrzej Kwaliński zapewnił jednak, że nadrzędne znaczenie będzie miała jakość prowadzonych kontroli.

Reagując na nową sytuację, Państwowa Inspekcja Pracy podejmie w 2021 r. działania kontrolne nakierowane na weryfikację prawidłowości stosowania rozwiązań prawnych, związanych ze zwalczaniem pandemii. Ponadto przeprowadzi szeroko pojęte działania prewencyjne w celu ochrony pracowników w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Będzie sprawdzać działania podejmowane przez zakłady pracy w celu zapewnienia zatrudnionym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie epidemii COVID-19. Kontrole mają również objąć przestrzeganie nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dotyczących m.in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Zgodnie z programem długofalowym na lata 2019-2021 inspektorzy pracy będą prowadzić kontrole w zakładach objętych wzmożonym nadzorem PIP oraz tych, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Przewidziane są intensywne działania inspekcji w przedsiębiorstwach, w których wystąpiły wypadki przy pracy, polegające na wdrażaniu elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Kontynuowana będzie kampania prewencyjno-kontrolna pod nazwą: „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa”.

W ramach zadań rocznych m.in. kontynuowane będą kontrole w zakładach gospodarki komunalnej, w leśnictwie, zakładach rolnych.

 Do nowych tematów kontrolnych w zakresie bhp należeć mają:

  • kontrole w zakładach obróbki drewna,
  • sprawdzanie organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
  • bezpieczeństwo pracy podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego,
  • bezpieczeństwo pracy przy wytwarzaniu i przetwarzaniu tworzyw sztucznych.

W odniesieniu do problematyki prawnej ochrony pracy program PIP koncentruje się na zagadnieniach o szczególnym znaczeniu społecznym, takich jak czas pracy (stanowiący istotny problem ze względu na powszechną tendencję do zwiększania godzin pracy) oraz wypłata wynagrodzenia za pracę, problematyka umów cywilnoprawnych i należności z tego tytułu, a także wspomniane już przestrzeganie rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych. Prowadzone mają być dalej kontrole przestrzegania przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych. W 2021 r. działania kontrolne obejmą wszystkie podmioty zobowiązane do wprowadzenia PPK.

Przewidziana jest także kompleksowa ocena stanu przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów bhp, w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach górniczych oraz w placówkach handlowych.

Jak co roku, kontrole inspektorów obejmą legalność zatrudnienia obywateli polskich. Czynności z tego zakresu zostaną przeprowadzone m.in. w branżach, w których najczęściej stwierdzane są  nieprawidłowości, a także w agencjach pracy tymczasowej i podmiotach powierzających pracę sezonową w małych miejscowościach.

Z kontrolami inspekcji muszą się liczyć pracodawcy i przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców. Chodzi zwłaszcza o obcokrajowców wykonujących pracę na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę sezonową, a także cudzoziemców z nowych azjatyckich kierunków, do których należą takie kraje jak: Filipiny, Indie, Bangladesz i Nepal. Jednym z celów takich kontroli będzie ujawnianie nowych zjawisk i tendencji na polskim rynku pracy, w szczególności w związku z wejściem w życie regulacji dotyczących cudzoziemców, przyjętych w ramach tarczy antykryzysowej.

Program obejmuje ponadto bogatą ofertę działań prewencyjnych i edukacyjnych PIP. Pracodawców w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa będą wspierać przedsięwzięcia pozakontrolne inspekcji pracy, czyli programy prewencyjne, kampanie, współpraca z mediami, szkolenia i doradztwo. Mówi się w nim również o przewidywanych działaniach PIP na płaszczyźnie międzynarodowej.

Jestem przekonany, że inspektorzy pracy i pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy dołożą wszelkich starań, by w pełni zrealizować powierzone im zadania określone w zaprezentowanym planie działania na 2021 rok. Są świadomi misji i pozycji jaka w ciągu ostatniego stulecia została wypracowana i przypisana naszemu urzędowi. Wiedzą także, jak duża jest ich odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jak duże są oczekiwania społeczne z nią związane – powiedział Andrzej Kwaliński.

W dyskusji członkowie Rady Ochrony Pracy określili program PIP na 2021 r. jako obszerny i ambitny. Dzielili się też refleksjami i sugestiami na temat planowanych działań. Wskazano m.in. na potrzebę zaakcentowania priorytetów w działalności urzędu i uelastycznienia planu w związku z różnymi możliwymi scenariuszami rozwoju sytuacji epidemicznej i gospodarczej kraju. Swoją końcową opinię na temat programu Rada Ochrony Pracy określi tradycyjnie w wypracowanym stanowisku.

Źródło:

  1. Strona internetowa Państwowej Inspekcji Pracy – www.pip.gov.pl.

Skomentuj