Kolejna zmiana dotycząca wózków jezdniowych

Kolejna zmiana dotycząca wózków jezdniowych

9 kwietnia br. ukazał się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowy.

Szykuję się kolejna zmiana dotycząca wózków jezdniowych. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki oraz Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiły projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Celem wydania nowelizacji jest  rozwiązanie niejasności przepisów w obszarze wymagań, jakie powinny spełniać operatorzy do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

W obecnie obowiązujących przepisach rozporządzenia problem tkwi w §4 ust. 1, którego zapis wskazuje na ograniczony zakres uprawnień będących podstawą dopuszczenia do pracy wózkiem jezdniowym podnośnikowym, nie uwzgledniający osób, które zdobyły uprawnienia bezterminowe na taki rodzaj wózka, według odrębnych przepisów, tj. rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowalnych i drogowych lub na podstawie zarządzenia nr 12 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 września 1983 r. w sprawie szkolenia i kwalifikacji maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych.  Niejasność budzi również zapis §4 ust. 2, który nie wskazuje, że do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym dopuszcza się osoby, które ukończyły 18 lat.

Projektowane rozporządzenie stanowić ma rozwiązanie problemów przedstawionych powyżej. Po nowelizacji przepisów w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikało, że do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym dopuszcza się osoby, które ukończyły 18 lat.
Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, dopuszcza się także osoby – które uzyskały wpis do książki operatora maszyn roboczych na podstawie przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz osoby - które otrzymały uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych na podstawie przepisów w sprawie szkolenia i kwalifikacji maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych. 

Zgodnie z proponowanymi zmianami §4 ust. 1 i 2 otrzymałby brzmienie:

 „1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i:

  1. posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych lub
  2. otrzymała wpis do książki operatora maszyn roboczych uzyskany na podstawie przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, lub
  3. otrzymała uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych na podstawie przepisów w sprawie szkolenia i kwalifikacji maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych.

2. Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w ust. 1, dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i:

  1. posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego do rodzaju wózka jezdniowego szkolenia, potwierdzającego nabyte umiejętności, w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub
  2. posiada dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowym lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub
  3. spełnia warunki, o których mowa w ust. 1.”;

Skomentuj