Kolejna zmiana dotycząca wózków jezdniowych

Kolejna zmiana dotycząca wózków jezdniowych

9 kwietnia br. ukazał się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowy.

Jednocześnie z uwagi na dużą liczbę osób obsługujących wózki jezdniowe z mechanicznym napędem podnoszenia i konieczność uzyskania przez pracowników zaświadczenia kwalifikacyjnego, zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu MG z dnia 18 lipa 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, dla ułatwienia zaplanowania przez pracodawców i pracowników czasu przystąpienia do wymaganego egzaminu oraz mając na uwadze, że możliwości Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie egzaminowania są ograniczone, wydłużono terminy ważności imiennych zezwoleń.
 

Imienne zezwolenia

Obecne brzmienie

Proponowane brzmienie

  1. Wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;

Wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

  1. Wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.;

Wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.;

  1. Wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2018 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2018 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z uwagi na konieczność jak najszybszego oraz jednoznacznego uregulowania wątpliwości dotyczących interpretacji ww. rozporządzenia, jak również ze względu na wydłużenie ważności imiennych zezwoleń (imienne zezwolenia wystawione do 31 grudnia 2004 r. według obowiązujących przepisów zachowują ważność do 31 grudnia 2019 r.).

Wszystkie osoby zainteresowane posiadaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez UDT zapraszamy na szkolenie - Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia – przygotowanie do egzaminu UDT dla osób posiadających imienne zezwolenia. Więcej informacji uzyskają Państwo tutaj. 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47).

Źródła pomocnicze:

  1. www.rcl.gov.pl

 

Skomentuj