Komisje rozpatrzą projekt o ochronie danych osobowych

Komisje rozpatrzą projekt o ochronie danych osobowych

Sejm skierował rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych do prac w komisjach: administracji i spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości i praw człowieka.

Zaproponowane przepisy dostosowują polskie prawo do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Było to pierwsze czytanie projektu, który jest efektem unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). RODO ma zharmonizować prawo ochrony danych osobowych w Europie. Zacznie obowiązywać w całej UE 25 maja 2018 r. Rządowy projekt ma zapewnić skuteczne stosowanie RODO w Polsce.

Za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisjach opowiedziała się większość klubów poselskich.

Szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski podkreślił na posiedzeniu Sejmu, że projekt nowych przepisów o ochronie danych osobowych oraz unijne rozporządzenie są odpowiedzią na nowe realia, "w których uznano, że jako właściciele danych osobowych mamy pełne prawo do dysponowania nimi wedle własnego uznania".

Jest oczywiste, że dane osobowe są w dzisiejszym - cyfrowym świecie towarem jak każdy inny. Żyjemy w czasach, w których trudno o zachowanie prywatności, a nasze dane osobowe mogą trafiać w niepowołane ręce i być wykorzystywane niezgodnie z naszymi intencjami - mówił Zagórski.

Przypomniał, że projekt ustawy o ochronie danych osobowych przewiduje powołanie prezesa urzędu ochrony danych osobowych (PUODO), który zastąpi funkcjonującego do tej pory generalnego inspektora ochrony danych osobowych (GIODO).

PUODO, za zgodą Senatu ma być powoływany na czteroletnią kadencję przez Sejm, zaś w zakresie wykonywanych obowiązków bezpośrednio będzie podlegał ustawie. Jak zaznaczył Zagórski, prezesa urzędu będzie wspierało trzech zastępców (obecnie jest jeden), zaś organem doradczym będzie rada ds. ochrony danych osobowych. Według założeń rada będzie się składała z ośmiu członków, których będzie powoływał PUODO, kandydatów na członków rady będą mogły zgłaszać m.in.: rada ministrów oraz fundacje i stowarzyszenia. Rada będzie powoływana na dwuletnia kadencję.

PUODO będzie mógł kierować do organów państwowych, samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Będzie mógł również występować do organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

W projekcie uszczegółowiona została kwestia wysokości kar finansowych dla organów publicznych, które nakładać będzie mógł PUODO.

Maksymalna kara dla organu publicznego w rozumieniu art. 9. Ustawy o finansach publicznych to zgodnie z projektem 100 tys. zł, zaś dla instytucji kultury jej maksymalna wysokość to 10 tys. zł - podkreślił Zagórski.

W projekcie zaproponowano również rozwiązania mające przyspieszyć postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych. Zniesiona zostanie dotychczasowa dwuinstancyjność postępowania w sprawach o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Kolejnym rozwiązaniem, które ma przyspieszyć postępowanie, jest przepis, dzięki któremu podejmowana przez organ kontrola nie będzie mogła trwać dłużej niż miesiąc. W projekcie zapisano również ustanowienie certyfikacji w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Skomentuj