Kontrola stawek godzinowych

Przestrzeganiu przepisów o wypłacie minimalnej stawki godzinowej poświęcona była konferencja prasowa zorganizowana 1 marca 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z dziennikarzami spotkali się: szefowa resortu Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska i główny inspektor pracy Roman Giedrojć.

Minister Elżbieta Rafalska przypomniała, że od 1 stycznia br. obowiązują przepisy ustanawiające minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł dla określonych umów cywilnoprawnych. Kwota ta ma być corocznie waloryzowana, tak jak płaca minimalna.

Niestety, występują przypadki omijania tych przepisów przez niektórych pracodawców. Wszystkie sygnały, dotyczące nieprawidłowości przy stosowaniu minimalnej stawki godzinowej, docierające do MRPiPS, są dekretowane i niezwłocznie kierowane do głównego inspektora pracy.

Minister zapowiedziała że ZUS, PIP oraz MRPiPS wspólnym wysiłkiem wydadzą informator dotyczący przepisów o minimalnej stawce godzinowej, który ma być pomocny dla pracowników i pracodawców. Poinformowała także, iż skierowała pytanie do wszystkich ministrów, czy ich resorty same stosują i zachowują minimalną stawkę godzinową przy wynagradzaniu osób zatrudnionych przy usługach wewnętrznych.

Wiceminister Stanisław Szwed przypomniał, że w Polsce na umowy cywilnoprawne jest zatrudnionych 1,3 mln osób. Jeśli wspólne działania MRPiPS, ZUS i PIP przy zwalczaniu prób łamania prawanie przyniosą efektu, możliwe będzie wprowadzenie dodatkowych regulacji, dotyczących np. ewidencjonowania czasu pracy czy ograniczenia katalogu umów o dzieło, których minimalna stawka nie obowiązuje.

Mówił także o prowadzonej przez NSZZ „Solidarność” i PIP akcji „13 zł… i nie kombinuj”, której celem jest zgłaszanie do inspekcji pracy nadużyć przy wypłacaniu minimalnej stawki godzinowej.

Główny inspektor pracy Roman Giedrojć apelował o zgłaszanie przypadków niewypłacania minimalnych stawek do inspekcji pracy – osobiście lub poprzez związki zawodowe. Zapewnił, że zgłoszenia przyjmowane przez PIP są zanonimizowane – gdy inspektorzy pracy przychodzą do firmy, nie informują, czy było w tej sprawie zgłoszenie, czy jest to kontrola z urzędu.

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła od początku roku ponad 220 kontroli dotyczących wypłaty minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej. Otrzymała 300 sygnałów o nieprawidłowościach od NSZZ „Solidarność”. Do końca roku planuje przeprowadzić co najmniej 20 tys. kontroli poświęconych stawce minimalnej.

Szef PIP powiedział, że 80 proc. kontrolowanych przedsiębiorców przestrzega przepisów obowiązujących od 1 stycznia. Jak wyjaśnił dziennikarzom, pierwsza kontrola, zwłaszcza w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, ma charakter instruktażowy i zwykle nie kończy się karą. Inspektorzy wracają po miesiącu i ponownie sprawdzają firmę. Jeśli znów trafią na nieprawidłowości mogą nałożyć mandat lub skierować sprawę do sądu.

źródło: www.pip.gov.pl

Skomentuj