Kontrola warunków pracy

Kontrola warunków pracy

Celem kontroli warunków pracy jest wykrycie (ujawnienie, identyfikacja) faktów niezgodności materialnych warunków środowiska pracy z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na podstawie kontroli można: 

I. Ocenić (zidentyfikować) zagrożenia zdrowia i życia pracowników, których następstwem mogą być wypadki przy pracy bądź choroby zawodowe. Ze szczególną  uwagą i wnikliwością określić potencjalne zagrożenia wybuchu mieszanin gazów  palnych z powietrzem, mieszanin par palnych rozpuszczalników organicznych z powietrzem oraz zagrożenia wybuchu palnych pyłów substancji organicznych, jak również mieszanin pyłu metali (Al) z powietrzem.

II. Ocenić szczególnie uciążliwe stanowiska pracy (wydziały, obiekty) ze względu na wysoki wydatek energetyczny towarzyszący wykonywanej pracy, prowadzący do wyniszczenia organizmu, a nadto prace wykonywane w wymuszonej pozycji ciała, niekorzystnym mikroklimacie, wadliwym rozkładzie obciążenia pracą w ciągu zmiany, niekorzystnym rozkładzie czasu pracy (zmiany II i III), ustalić istotne uchybienia względem reguł ergonomicznych.

   Uwaga na prace monotonne oraz prace wykonywane wysokim kosztem fizjologicznym.

III. Ocenić warunki w pomieszczeniach pracy, ich parametry, oświetlenie, wentylację, drogi, składowiska, bocznice, place manewrowe, zaplecza higieniczno-sanitarne.

IV. Określić przyczyny występowania zagrożeń, uchybień i braków (diagnoza), ustalić odpowiedzialnych za zaniedbania.

V. Podjąć środki działania zmierzające do eliminacji zagrożeń i uciążliwości bądź ich ograniczenia.

Kontrola stanowi zatem czynność porównywania badanej rzeczywistości z przepisami bądź zasadami bhp. Jej wyniki zależą od wiedzy, kompetencji i wrażliwości kontrolującego, jego biegłości i odwagi.

Przedstawione cele kontroli osiąga się w drodze analizy kluczowych zagadnień ochrony pracy, którymi są:

1. Analiza przyczyn i okoliczności powstawania wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, jak również zdarzeń potencjalnie wypadkowych, awarii, katastrof, wybuchów i pożarów oraz zakłóceń normalnego toku pracy.

2. Dokonanie co najmniej dwukrotnej wizytacji (obchodu, lustracji) kontrolowanej dziedziny.

3. Analiza i ocena zagrożenia środowiska pracy szkodliwymi dla zdrowia czynnikami.

4. Ocena przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz stosowania prawidłowych reguł technologicznych przez kadrę kierowniczą i wszystkich pracowników.

5.Ocena kwalifikacji pracowników oraz stanu profilaktycznej opieki lekarskiej.

Skomentuj